ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21.12.2021 Αρ.94388 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2021 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ.94385 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 282.226,20€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ.94360 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 288.738,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ.94670 Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές
Έγγραφο
20.12.2021 Αρ.94156 Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Δ.
17.12.2021 Αρ.93743 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
17.12.2021 Αρ.23505 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΔΑ), καθώς και σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης»
Διαγωνισμός
15.12.2021 Αρ.92624 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
ΠΔ - Απόφαση
15.12.2021 Αρ.92760 Τροποποίηση της υπ. αρ. 38649/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2Α46ΜΤΛ6-ΨΥΥ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
15.12.2021 Αρ.92759 Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
15.12.2021 Αρ.92752 Τροποποίηση της υπ. αρ. 44225/11.6.2021 (ΑΔΑ: 650Ν46ΜΤΛ6-ΙΕ8) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
14.12.2021 Αρ.23150 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για (12) μήνες»
Διαγωνισμός
10.12.2021 Αρ.91596 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-12-2021, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών
Έγγραφο
06.12.2021 Αρ.22678 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
06.12.2021 Αρ.89805 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 285.489,76€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
1 2 3 4 5 266