ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15.02.2023 Αρ.12171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
14.02.2023 Αρ.12269 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2022
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.02.2023 Αρ.11171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.02.2023 Αρ.10662 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης
Διαγωνισμός
10.02.2023 Αρ.10679 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών για την διενέργεια των επικείμενων Εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με δικαίωμα προαίρεσης για την κάλυψη και των δεύτερων, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023, αντίστοιχων εξετάσεων
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10279 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10283 Απόφαση παράτασης, της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και την παράταση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, για την με αριθμό πρωτ.: 6143/25-01-2023 διακήρυξη (23PROC012036755) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 172867,1 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10318 Συγκρότηση του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09.02.2023 Αρ.10319 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08.02.2023 Αρ.10119 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
08.02.2023 Αρ.9907 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.02.2023 Αρ.9687 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.02.2023 Αρ.9688 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.02.2023 Αρ.9672 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 183531), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας
Διαγωνισμός
02.02.2023 Αρ.1742 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (83η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
1 2 3 4 5 284