ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14.11.2019 Αρ.80726 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκατόν ογδόντα (180) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαγωνισμός
14.11.2019 Αρ.39231 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020
Εγκύκλιος
13.11.2019 Αρ.80617 Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Υπηρεσίες Καθαριότητας
Διαγωνισμός
13.11.2019 Αρ.82666 Προμήθεια toner και δοχείων μελάνης
Διαγωνισμός
13.11.2019 Αρ.83923 Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων νερού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαγωνισμός
12.11.2019 Αρ.80575 Ανανέωση αδειών του λογισμικού «Veeam availability suite for VMware» για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαγωνισμός
12.11.2019 Αρ.80760 Προμήθεια δύο αδειών λογισμικού Microsoft Project για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαγωνισμός
07.11.2019 Αρ.78767 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2019
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04.11.2019 Αρ.110 Οδηγίες κατάρτισης αναφορών Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της αυτοδιοίκησης που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.11.2019 Αρ.78577 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
Έγγραφο
01.11.2019 Αρ.78639 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
31.10.2019 Αρ.76613 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
31.10.2019 Αρ.76597 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαγωνισμός
31.10.2019 Αρ.76784 Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Έγγραφο
25.10.2019 Αρ.75496 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2019
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 225