ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

09.02.2022 Αρ.7711 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Διαγωνισμός
07.02.2022 Αρ.1827 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
07.02.2022 Αρ.7364 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Εγκύκλιος
04.02.2022 Αρ.6929 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α΄ 248/16-12-2021)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.02.2022 Αρ.1598 Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Εγκύκλιος
03.02.2022 Αρ.6460 Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
Έγγραφο
01.02.2022 Αρ.6963 Τροποποίηση της υπ. αρ. 89315/3.12.2021 (ΑΔΑ: 62Α446ΜΤΛ6-ΗΧΔ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - Απόφαση
31.01.2022 Αρ.1333 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
31.01.2022 Αρ.5378 Διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.
Έγγραφο
27.01.2022 Αρ.1146 Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών
Εγκύκλιος
27.01.2022 Αρ.4665 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
27.01.2022 Αρ.4801 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2022
ΠΔ - Απόφαση
26.01.2022 Αρ.1108 Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών
Εγκύκλιος
21.01.2022 Αρ.3991 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
21.01.2022 Αρ.3996 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
Έγγραφο
1 3 4 5 6 7 271