ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

29.08.2019 Αρ.96 Οδηγίες σχετικά µε την κατάταξη – το̟ποθέτηση του ̟προσω̟πικού των νέων δήµων και των νοµικών ̟προσώ̟πων α̟πό 1-9-2019 – κατάρτιση ̟πάγιων ΟΕΥ- λοι̟πά θέµατα ̟προσω̟πικού ̟που ρυθµίζονται α̟πό τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
Εγκύκλιος
29.08.2019 Αρ.95 Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
26.08.2019 Αρ.60248 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών (κονσόλες) και ακουστικών κεφαλής για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου Υποδοχής (4000) του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
23.08.2019 Αρ.93 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.08.2019 Αρ.92 Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων.
Εγκύκλιος
21.08.2019 Αρ.89 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων
Εγκύκλιος
21.08.2019 Αρ.91 Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων
Εγκύκλιος
21.08.2019 Αρ.90 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εγκύκλιος
21.08.2019 Αρ.88 Λειτουργία Κοινοτήτων
Εγκύκλιος
21.08.2019 Αρ.59852 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2019.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21.08.2019 Αρ.59850 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2019.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
20.08.2019 Αρ.83 Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)
Εγκύκλιος
20.08.2019 Αρ.87 Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
Εγκύκλιος
20.08.2019 Αρ.82 Ορισμός Αντιδημάρχων
Εγκύκλιος
20.08.2019 Αρ.84 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Εγκύκλιος
1 2 3 4 167