ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

13.11.2023 Αρ.97521 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ετήσια ανανέωση 1.030 αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
10.11.2023 Αρ.96939 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους
ΠΔ - Απόφαση
09.11.2023 Αρ.96451 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανανέωσης οκτώ (8) αδειών λογισμικού “Veeam Availability suite for VMware”, διάρκειας ενός έτους.
Διαγωνισμός
08.11.2023 Αρ.95808 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.11.2023 Αρ.94520 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26727/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΒΕ146ΜΤΛ6-5ΙΤ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ.94522 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ:9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ.94526 Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ.94528 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.11.2023 Αρ.94208 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.11.2023 Αρ.94128 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.11.2023 Αρ.93391 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.10.2023 Αρ.91774 Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, λόγω ασυμβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022
Εγκύκλιος
25.10.2023 Αρ.91862 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (Α∆Α: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5∆) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
20.10.2023 Αρ.90098 Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «Υπηρεσίες συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών» (2ο τμήμα), επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών για την διενέργεια των εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Διαγωνισμός
18.10.2023 Αρ.89411 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 5.11.2023
Διαγωνισμός
1 2 3 4 305