ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

08.06.2022 Αρ.38048 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας- ΕΑΠ
Διαγωνισμός
08.06.2022 Αρ.37841 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών μελών των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, για το έτος 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
07.06.2022 Αρ.37401 Τροποποίηση της υπ. αρ. 833/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Ξ46ΜΤΛ6-ΠΔ6) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
ΠΔ - Απόφαση
02.06.2022 Αρ.36315 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών για τρεις (3) μήνες
Διαγωνισμός
02.06.2022 Αρ.39167 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Εγκύκλιος
30.05.2022 Αρ.36710 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
30.05.2022 Αρ.36712 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΠ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
30.05.2022 Αρ.39135 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εγκύκλιος
26.05.2022 Αρ.8400 «Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς (άνω των ορίων) διαγωνισμού για το Υποέργο 1: ‘’Μελέτες και ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου, πλαίσιο για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης’’ του έργου «Καθιέρωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης»
Διαγωνισμός
24.05.2022 Αρ.34136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των Data Center του ΥΠΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες
Διαγωνισμός
24.05.2022 Αρ.34194 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μέριμνας επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5ου και 6ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., μέσω ανάθεσης
Διαγωνισμός
19.05.2022 Αρ.32225 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Έγγραφο
19.05.2022 Αρ.32169 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του έργου διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων προς τρίτους
Διαγωνισμός
13.05.2022 Αρ.30705 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ.30722 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 272