ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

24.02.2023 Αρ.15897 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας, κατόπιν επισκευαστικών εργασιών του 5ου και 6ου ορόφου του κτηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
Διαγωνισμός
24.02.2023 Αρ.3376 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εξοπλισμού επίπλων και αρχειακού υλικού από τα κτίρια του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας Εσωτερικών)
Διαγωνισμός
22.02.2023 Αρ.14469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια έξι (6) FUSER MAINTENANCE KIT LEXMARK 41X2251 HIGH YIELD, για την απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογικών εκτυπωτών του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
22.02.2023 Αρ.14981 Κατανομή ποσού 27.681.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023
ΠΔ - Απόφαση
21.02.2023 Αρ.13897 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2023
ΠΔ - Απόφαση
20.02.2023 Αρ.13648 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια της ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής “e-Compliance GDPR” για τις ανάγκες συμμόρφωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται (ΕΕ 2016/679, ΓΚΠΔ/GDPR), ετήσιας χρονικής διάρκειας οικ. έτους 2023
Διαγωνισμός
17.02.2023 Αρ.12844 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Έντυπου – Ενημερωτικού Υλικού προς τις Διπλωματικές αρχές της χώρας
Διαγωνισμός
15.02.2023 Αρ.12171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
14.02.2023 Αρ.12269 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2022
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.02.2023 Αρ.11171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.02.2023 Αρ.10662 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης
Διαγωνισμός
10.02.2023 Αρ.10679 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών για την διενέργεια των επικείμενων Εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με δικαίωμα προαίρεσης για την κάλυψη και των δεύτερων, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023, αντίστοιχων εξετάσεων
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10279 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10283 Απόφαση παράτασης, της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και την παράταση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, για την με αριθμό πρωτ.: 6143/25-01-2023 διακήρυξη (23PROC012036755) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 172867,1 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Διαγωνισμός
09.02.2023 Αρ.10318 Συγκρότηση του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 4 283