ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

22.07.2008 Αρ.32 Αποδοχή της αρ.323/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.07.2008 Αρ.33 Αποδοχή της αρ.333/2008 γνωμοδότησης του Γ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21.07.2008 Αρ.16343 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών στο σχολείο Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία “KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)”
ΠΔ - Απόφαση
10.07.2008 Αρ.43236 Σχέδιο Δράσεων του Προγράμματος για το 2009
Εγκύκλιος
08.07.2008 Αρ.30 Αποδοχή της αρ.321/2008 γνωμοδότησης του Γ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
04.07.2008 Αρ.ΚΥΑ 42224 Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων προέδρων κοινοτήτων αντιδημάρχων προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.07.2008 Αρ.53 Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2007.
ΠΔ - Απόφαση
30.06.2008 Αρ.ΚΥΑ 36808 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).
Εγκύκλιος
30.06.2008 Αρ.29 Ρύθμιση της λειτουργίας των Αντλιοστασίων Ύδρευσης για την αντιμετώπιση της Αιχμής της Ζήτησης Ισχύος.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27.06.2008 Αρ.40293 Απολογισμός των Δράσεων του Προγράμματος για το 2007
Εγκύκλιος
19.06.2008 Αρ.38122 Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1)
Εγκύκλιος
17.06.2008 Αρ.28 Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)
Εγκύκλιος
17.06.2008 Αρ.28 Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.06.2008 Αρ.COM(2008)359 Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές ενέργειες και μέσα
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.06.2008 Αρ.11762 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ΠΔ - Απόφαση
1 286 287 288 289 290 319