ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

19.02.2008 Αρ.9 Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.02.2008 Αρ.9 Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Εγκύκλιος
12.02.2008 Αρ.8 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
12.02.2008 Αρ.8 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
08.02.2008 Αρ.6 Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ.- Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08.02.2008 Αρ.7 Εφαρμογή διατάξεων για πληρωμή δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
07.02.2008 Αρ.5 Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)” .-Οδηγία 2004/18/ΕΚ.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.5 Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.02.2008 Αρ.4 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)” -Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)”
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)” -Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)” -Οδηγία 2004/18/ΕΚ.
Εγκύκλιος
07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)”-Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
Εγκύκλιος
1 283 284 285 286 287 311