ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18.03.2008 Αρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένων τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
Προκήρυξη
17.03.2008 Αρ.5512 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
ΠΔ - Απόφαση
14.03.2008 Αρ.11 Αποδοχή της αρ.81/2008 γνωμοδότησης του Γ’Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13.03.2008 Αρ.14 Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.03.2008 Αρ.12 Δυνατότητα του Νομάρχη για μεταβίβαση άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του σε νομαρχιακούς συμβούλους κατά άρθρο 62 παρ. 1 περ. η΄ (τελευταίο εδάφιο) του πδ 30/ 1996 (Γνωμοδότηση 26/ 2008 ΝΣΚ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.03.2008 Αρ.14 Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ).
Εγκύκλιος
13.03.2008 Αρ.13 Δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη τίθεται εκ νέου σε αργία (Γνωμοδότηση 341/ 2007 ΝΣΚ)
Εγκύκλιος
13.03.2008 Αρ.13 Δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη τίθεται εκ νέου σε αργία (Γνωμοδότηση 341/ 2007 ΝΣΚ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.03.2008 Αρ.14858 ΦΕΚ 39/Α/3-3-2008
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
07.03.2008 Αρ.14858 Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του ν.3649/2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.03.2008 Αρ.999 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην “Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού”
ΠΔ - Απόφαση
29.02.2008 Αρ.7053 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ξενοδοχείου στο οποίο θα λάβει χώρα το 3ο Τεχνικό Συνέδριο ΙΝΤΙ του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής
Διαγωνισμός
29.02.2008 Αρ.12358 Πρακτικά βήματα για την σύνταξη μιας πειστικής πρότασης
Εγκύκλιος
29.02.2008 Αρ.9509 Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.02.2008 Αρ.10 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους”.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 282 283 284 285 286 312