ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

23.02.2009 Αρ.7 Θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των ΟΤΑ Α΄βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.02.2009 Αρ.8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
23.02.2009 Αρ.8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
18.02.2009 Αρ.10405 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
Εγκύκλιος
16.02.2009 Αρ.19529 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
Εγκύκλιος
11.02.2009 Αρ.9015 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1991
Εγκύκλιος
10.02.2009 Αρ.8382 Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εγκύκλιος
09.02.2009 Αρ.8044 Τροποποίηση της υπ. αριθ. οικ. 70103/13-12-2007 υπουργικής απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
ΠΔ - Απόφαση
05.02.2009 Αρ.5 Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
04.02.2009 Αρ.5 Υπογραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
03.02.2009 Αρ.6 Βεβαιώσεις εκδιδόμενες από την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
02.02.2009 Αρ.6201 Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας.
Εγκύκλιος
29.01.2009 Αρ.4 Εφαρμογή διατάξεων του ν.3731/2008 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.01.2009 Αρ.5520 Τροποποίηση εκλογικής νομοθεσίας αναφορικά με τους νέους εκλογείς
Εγκύκλιος
29.01.2009 Αρ.73945 Διορισμός συνταξιούχου σε θέση επιστημονικού συνεργάτη ΟΤΑ.
Εγκύκλιος
1 280 281 282 283 284 320