ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.12.2022 Αρ. Πρ. 91152 Γνωστοποίηση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021
27.12.2022 Αρ. Πρ. 90011 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-12-2022, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών- Ενημέρωση υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.)
22.12.2022 Αρ. Πρ. 88857 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)
22.12.2022 Αρ. Πρ. 88880 Ενημέρωση για τη σύσταση και λειτουργία των Φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
07.12.2022 Αρ. Πρ. 83725 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2022
28.09.2022 Αρ. Πρ. 63379 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατηγορίας εκπαίδευσης ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ της προκήρυξης 13Κ/2021
15.09.2022 Αρ. Πρ. 60223 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2022
15.09.2022 Αρ. Πρ. 14494 Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD
24.08.2022 Αρ. Πρ. 55767 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών
18.08.2022 Αρ. Πρ. 54125 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021
17.08.2022 Αρ. Πρ. 54078 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217)
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53598 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) – τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169)
12.08.2022 Αρ. Πρ. 13260 Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
09.08.2022 Αρ. Πρ. 52696 Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36)
03.08.2022 Αρ. Πρ. 51534 Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
1 2 3 4 5 33
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ