ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07.08.2020 Αρ. Πρ. 50442 Ενημέρωση για λήψη αποφάσεων περί νομικών προσώπων δήμων και άδειες συνεδρίασης μελών των Δ.Σ. αυτών
06.08.2020 Αρ. Πρ. 49938 Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021
03.08.2020 Αρ. Πρ. 49211 Παροχή στοιχείων για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων (σχολ. Καθαριστές/στριες)
28.07.2020 Αρ. Πρ. 47668 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020
21.07.2020 Αρ. Πρ. 46208 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2019-2020
08.07.2020 Αρ. Πρ. 42452 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
08.07.2020 Αρ. Πρ. 43024 Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄ 31-7-2017)
02.07.2020 Αρ. Πρ. 41272 Ενημέρωση για την αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 48/2020 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
24.06.2020 Αρ. Πρ. 39259 Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν – Γνωστοποίηση εγγράφων και Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
09.06.2020 Αρ. Πρ. 35381 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 30-6-2020 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-3-2020
09.06.2020 Αρ. Πρ. 35367 Προκήρυξη 10Κ/2018 – Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων ΠΕ & διάθεση προσωπικών τους στοιχείων στους φορείς
19.05.2020 Αρ. Πρ. 30012 Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
19.05.2020 Αρ. Πρ. 29942 Διατάξεις αναφορικά με τη μετακίνηση μαθητών που εμπεριέχονται στην από 01.05.2020 (ΦΕΚ Α’90), Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
12.05.2020 Αρ. Πρ. 28512 Συλλογή στοιχείων για δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
04.05.2020 Αρ. Πρ. 27075 Άμεσο κόστος αντιμετώπισης της COVID-19 πανδημίας.
1 2 3 4 5 27
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ