ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

25.11.2020 Αρ. Πρ. 81519 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών.
17.11.2020 Αρ. Πρ. 78411 Παροχή στους υπεύθυνους επικοινωνίας των φορέων Τ.Α νέων κωδικών πρόσβασης για τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ για θέματα προσωπικού
17.11.2020 Αρ. Πρ. 78608 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Ιανουαρίου– Δεκεμβρίου 2020)
15.11.2020 Αρ. Πρ. 77829 ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 2021
11.11.2020 Αρ. Πρ. 77137 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Περιφερειών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
27.10.2020 Αρ. Πρ. 71274 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών
27.10.2020 Αρ. Πρ. 71306 Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021
06.10.2020 Αρ. Πρ. 64967 Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική
28.09.2020 Αρ. Πρ. 61528 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021
15.09.2020 Αρ. Πρ. 58450 Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ
09.09.2020 Αρ. Πρ. 57005 Καταγραφή εσόδων και δαπανών λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19
03.09.2020 Αρ. Πρ. 55486 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων
03.09.2020 Αρ. Πρ. 55728 Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
12.08.2020 Αρ. Πρ. 52565 Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και συναφούς εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
07.08.2020 Αρ. Πρ. 50442 Ενημέρωση για λήψη αποφάσεων περί νομικών προσώπων δήμων και άδειες συνεδρίασης μελών των Δ.Σ. αυτών
1 3 4 5 6 7 30
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ