ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.05.2024 Αρ. Πρ. 41531 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66Ξ146ΜΤΛ6-343 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.05.2024 Αρ. Πρ. 43571 8236η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 92ΧΕ46ΜΤΛ6-Γ2Χ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.05.2024 Αρ. Πρ. 43557 Ανάκληση ποσού 395.276,47 € του Ενάριθμου 2022ΝΑ25500000 του Δήμου Πάτμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΤ546ΜΤΛ6-ΙΗΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.05.2024 Αρ. Πρ. 43523 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» .

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 94ΑΧ46ΜΤΛ6-ΓΝΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2024 Αρ. Πρ. 43496 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» (10η)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ75Υ46ΜΤΛ6-Α9Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.05.2024 Αρ. Πρ. 43494 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεγαρέων (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΒΜ446ΜΤΛ6-4ΡΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.05.2024 Αρ. Πρ. 43490 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Χίου (Ν. Χίου) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΤ8Χ46ΜΤΛ6-5ΜΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.05.2024 Αρ. Πρ. 43488 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Παγγαίου (Ν. Καβάλας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΨΘΔ46ΜΤΛ6-ΗΩΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43493 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΙΓ46ΜΤΛ6-Ι0Ψ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43492 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΥΣ46ΜΤΛ6-ΣΞΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43478 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βύρωνα (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΘΡ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43478 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βύρωνα (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66Χ246ΜΤΛ6-ΙΨΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43477 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ4Δ46ΜΤΛ6-078 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43473 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Γαλατσίου (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΑΧ46ΜΤΛ6-3ΤΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.05.2024 Αρ. Πρ. 43472 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ναυπλιέων (Ν. Αργολίδας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67Ι946ΜΤΛ6-Ψ5Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 2 3 4 5 6 2.105
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ