ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 40963 6672η κατανοµή χρηµατοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 ∆ήµου Λαρισαίων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΖΟ46ΜΤΛ6-ΦΚ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 40959 6172η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022, ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΞΦ46ΜΤΛ6-Η05 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 40837 6666η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 Δ. Αλμυρού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΜΞ46ΜΤΛ6-ΧΞΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41061 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 494.674,94€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗ2Λ46ΜΤΛ6-14Ρ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41115 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ιάσμου (Ν. Ροδόπης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ο5Υ46ΜΤΛ6-6Χ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41093 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του ΔΛΤ Κασσάνδρας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Β8146ΜΤΛ6-3ΚΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41078 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του ΔΛΤ Ιεράπετρας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΨ946ΜΤΛ6-Ξ3Π | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41059 4η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του ΔΛΤ Ναυπλίου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υπο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΝΨ46ΜΤΛ6-Ε9Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41019 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του ΔΛΤ Ίου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΛ846ΜΤΛ6-ΧΜ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 41003 6219η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 693Ψ46ΜΤΛ6-2ΩΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 40980 6197η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΝΞ46ΜΤΛ6-Ρ3Ψ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 40970 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δ. Λαρισαίων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΑΖ46ΜΤΛ6-2ΙΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 2006 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΛΥΥ46ΜΤΛ6-ΝΧΦ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

22.06.2022 Αρ. Πρ. 2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑ8Β46ΜΤΛ6-ΞΨ2 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.06.2022 Αρ. Πρ. - «Καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου, ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ9ΞΥ46ΜΤΛ6-2ΓΤ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

1 2 3 4 5 6 1,595
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ