ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50180 Απευθείας ανάθεση για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και την παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ4ΜΑ46ΜΤΛ6-Υ1Ε | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50165 Απευθείας ανάθεση για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4–80gr-Μulticopy για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Υ8Φ46ΜΤΛ6-ΩΘ4 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50167 Απευθείας ανάθεση για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εκλογικών φακέλων ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΧΧ46ΜΤΛ6-ΖΨΡ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50143 Δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ε19Υ46ΜΤΛ6-Ο1Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50119 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 370.000,00€ στον Δήμο Καισαριανής του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 99Α646ΜΤΛ6-5ΧΠ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 50112 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 475.000,00€ στον Δήμο Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΠ746ΜΤΛ6-ΙΕΩ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 49836 Ένταξη της Πράξης «"Χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμαριάς για την απαλλοτρίωση οικοπέδων"» με Κωδικό ΟΠΣ 5217089 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ρ6Ι46ΜΤΛ6-Β0Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

07.06.2023 Αρ. Πρ. 49770 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Φυλής (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (16Η)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΘΧ46ΜΤΛ6-ΟΤΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

07.06.2023 Αρ. Πρ. 47978 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΠΟ 26/5/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7Λ246ΜΤΛ6-ΗΔ5 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 47974 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΠΟ 26/5/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 612046ΜΤΛ6-ΨΧΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 47971 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΠΟ 26/5/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΠΡ46ΜΤΛ6-ΚΦΟ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 47966 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΠΟ 26/5/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦΧ446ΜΤΛ6-ΕΝΨ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.06.2023 Αρ. Πρ. 47964 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΠΟ 26/5/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΔΤ46ΜΤΛ6-3ΓΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.06.2023 Αρ. Πρ. 49595 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Φιλιατών (Ν. Θεσπρωτίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘ0Ψ46ΜΤΛ6-ΧΩΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.06.2023 Αρ. Πρ. 49571 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 98Σ146ΜΤΛ6-ΩΞΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 2 3 4 5 1.853
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ