ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33565 Χρηματοδότηση του Δήμου Ελασσόνας του Ν. Λάρισας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΖΧ46ΜΤΛ6-2ΔΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33379 3212η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Καμένων Βούρλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΛΞ46ΜΤΛ6-1ΑΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33375 3210η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Τρίπολης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΤΤ46ΜΤΛ6-3Ω8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33530 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0ΒΜ46ΜΤΛ6-Δ3Ρ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

29.04.2021 Αρ. Πρ. - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΠΖΩ46ΜΤΛ6-Ρ8Λ | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

29.04.2021 Αρ. Πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7280/Α325, Σχετ.: 30275/20, 29891/20, 105/21, 820/21, 824/21, 825/21, 826/21, 827/21, 1052/21, 1520/21, 1725/21, 1727/21, 1729/21, 1730/21, 5751/21, 5760/21, 5784/21, 5793/21, 5795/21, 6214/21, 6304/21, 6752/21, 6905/21, 7050/21, 7087/21 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΡΝ465ΧΘΞ-8ΒΘ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 33009 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με ποσό 1.159.682,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΒΙ46ΜΤΛ6-ΧΞΜ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 32924 Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων Ν. Χανίων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω0ΧΞ46ΜΤΛ6-ΥΚ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 32917 Χρηματοδότηση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Ν. Ρεθύμνης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΘΓ46ΜΤΛ6-Κ54 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 32905 Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5Θ246ΜΤΛ6-7ΑΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 32891 Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΝΔ46ΜΤΛ6-5ΜΨ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 33187 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΕΣΗ46ΜΤΛ6-ΖΜΖ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 33370 3011η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ97Σ46ΜΤΛ6-ΘΡ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 33368 3037η κατανοµή χρηµατοδότησης Δήμου Περάματος ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 99ΟΤ46ΜΤΛ6-Γ0Α | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28.04.2021 Αρ. Πρ. 33308 3015η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμος Καρδίτσας «ΙΑΝΟΣ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟ3Φ46ΜΤΛ6-ΖΧΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 4 5 1,284
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ