ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78115 649η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δήμου Αρταίων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΗ1465ΧΘ7-372 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78112 340η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δ.Ε.Υ.Α. Ρήγα Φεραίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΤΧ465ΧΘ7-ΩΜΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78107 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ν. Αττικής) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ6Ο465ΧΘ7-0Χ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78104 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΡ5465ΧΘ7-54Λ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78098 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Προσοτσάνης (Ν. Δράμας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ5ΠΕ465ΧΘ7-31Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78096 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βύρωνα (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔ0Μ465ΧΘ7-Ξ6Λ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78085 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΕΜ465ΧΘ7-Ζ1Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78081 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης (Ν. Μεσσηνίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΖΔ465ΧΘ7-43Ι | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78065 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κω (Ν. Δωδεκανήσου) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΚΡ465ΧΘ7-ΤΔ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 78054 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λεβαδέων (Ν. Βοιωτίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΦΞ465ΧΘ7-ΧΧ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

05.11.2019 Αρ. Πρ. 76174 Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΞΤ465ΧΘ7-5ΚΤ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 76174 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 77991 583η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΟΚ465ΧΘ7-ΑΒ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 77978 578η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΝΖ465ΧΘ7-ΖΙΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 77951 620η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨ48465ΧΘ7-ΕΤΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.11.2019 Αρ. Πρ. 77945 582η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΛ8465ΧΘ7-9Ρ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 803
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ