ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58674 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας (Ν. Ημαθίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕ2Σ465ΧΘ7-ΛΦ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58607 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 22/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΨΛ465ΧΘ7-ΦΓΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58605 Δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 22/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΚΡ465ΧΘ7-ΖΤΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58603 Δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 21/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΖΥ465ΧΘ7-41Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58671 409η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δήμου Ξηρομέρου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΔΓ465ΧΘ7-8Μ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58604 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 21/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΑΔ465ΧΘ7-1ΞΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58668 Χρηματοδότηση του Δήμου Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚΩΙ465ΧΘ7-ΤΦ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58601 Δαπάνη εξόδων κίνησης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 20/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ07465ΧΘ7-Σ7Υ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58602 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Κοριτσά Λεωνίδα, υπαλλήλου του Τμήματος Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Κιλκίς, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ιθαγένειας Κιλκίς (μεταφορά αλληλογραφίας και εξυπηρέτηση κοινού) στις 20/8/2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ4Π465ΧΘ7-ΒΕΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58661 Χρηματοδότηση του Δήμου Αγ. Βασιλείου, Ν. Ρεθύμνης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤ41465ΧΘ7-ΕΣ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58597 Ανάκληση απόφασης δέσμευσης πίστωσης λόγω μη χρήσης του ποσού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΙ6465ΧΘ7-ΚΤΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58649 Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό 505.753,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 97ΔΛ465ΧΘ7-7ΜΩ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58433 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας», της ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6Υ0465ΧΘ7-ΠΙΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58624 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΜΦ465ΧΘ7-ΓΘΠ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.08.2019 Αρ. Πρ. 58519 δαπάνη για την 1η δόση τακτικής επιχορήγησης του ΚΕΘΙ, για το έτος 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΧ4465ΧΘ7-ΕΝΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 4 5 754
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ