ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.02.2024 Αρ. Πρ. 17654 Ένταξη της Πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222958 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΙΡ246ΜΤΛ6-ΘΝΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17703 Δαπάνη για την παροχή δέκα επτά (17) ανθρωποωρών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛ6-Ν76 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17260 2898η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 Δ. Ανδριτσαινας-Κρεσταίνων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΞ1Γ46ΜΤΛ6-ΚΝΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17545 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση τoυ κ. Α Καρβούνη προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΣ, στο Στρασβούργο, από 26/2/2024 έως 28/2/2024, για να παραστεί στην Ετήσια Συνάντηση Συντονιστών για την Αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 2023»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝ9Β46ΜΤΛ6-7ΕΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17532 Δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης για τη μετακίνηση τoυ κ. Α Καρβούνη προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΣ, στο Στρασβούργο, από 26/2/2024 έως 28/2/2024, για να παραστεί στην Ετήσια Συνάντηση Συντονιστών για την Αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 2023»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Σ0Γ46ΜΤΛ6-Ψ4Γ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17501 συμπληρωματική ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για την ενοικίαση αίθουσας για ομιλία - ενημέρωση στους δικαστικούς αντιπροσώπους από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Singular Logic λόγω εθνικών εκλογών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62Ε646ΜΤΛ6-ΤΔΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17505 Δαπάνη για έξοδα κίνησης για τη μετακίνηση του Α. Καρβούνη, προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Στρασβούργο από 26.02.24 έως 28.02.24 για να παραστεί στην Ετήσια Συνάντηση Συντονιστών για την Αξιολόγηση Πρωτοβουλίας Κογκρέσου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ7ΣΥ46ΜΤΛ6-1ΩΧ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17452 Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ύψους χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΑΛΕ 2410989899 για ποσό (800,00€), και του ΑΛΕ 2420906001 για ποσό (500,00€) του Ειδικού Φορέα 1007-101 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2024, για μικροδαπάνες και έξοδα δημοσίων σχέσεων για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης έως 31/12/2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΦΘ46ΜΤΛ6-Ζ4Ο | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17405 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΡΧ346ΜΤΛ6-1ΕΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

23.02.2024 Αρ. Πρ. 17391 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή στη ΣΑΕ 1551

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ5Η46ΜΤΛ6-ΤΩ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.02.2024 Αρ. Πρ. 16502 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεγαρέων (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΣ346ΜΤΛ6-ΦΛΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

23.02.2024 Αρ. Πρ. ¨17088 Παροχή διευκρινίσεων για τις μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ9Ω46ΜΤΛ6-ΒΑΒ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

22.02.2024 Αρ. Πρ. 16958 Κατανομή ποσού ύψους 27.010.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.02.2024 Αρ. Πρ. 16826/22.2.2024 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών για το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΓΨΥ46ΜΤΛ6-ΜΨΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.02.2024 Αρ. Πρ. 16773 ανεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και μεταφοράς εντύπων και υλικών για εξετάσεις της Γ.Γ. Ιθαγένειας για την κτήση του Π.Ε.Γ.Π.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Τ6646ΜΤΛ6-ΕΩΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 4 5 2.038
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ