ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32129 Έγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (280.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420903001 του ΕΦ 1007-206 του προϋπολογισμού εξόδων Οικ. Έτους 2022 & 2023 το

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΦΜ46ΜΤΛ6-0ΤΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31880 Ανάκληση της αριθ. 15325/09-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ύψους εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000,00€), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό καταχώρησης 24961, για ολόκληρο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΗΥΩ46ΜΤΛ6-ΑΟΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31537 δαπάνη για εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΓΣ46ΜΤΛ6-ΩΕ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31504 Έκδοση ΧΕΠ, για μικροδαπάνες για λοιπές υπηρεσίες, στα πλαίσια υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΒΟ46ΜΤΛ6-ΣΨΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31491 Δαπάνη για αγορά υλικών, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του ΥΠ.ΕΣ., για το έτος 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΙ046ΜΤΛ6-Χ1Μ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31789 Ένταξη Πράξης του Δήμου Ζακύνθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤ6246ΜΤΛ6-41Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31784 Ένταξη Πράξης του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ29446ΜΤΛ6-3ΦΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31780 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αλμυρού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ5846ΜΤΛ6-2ΕΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31713 5080η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022 Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 947Α46ΜΤΛ6-ΡΥ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31777 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 608Λ46ΜΤΛ6-5Χ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31771 Ένταξη Πράξης του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ0Λ46ΜΤΛ6-Θ0Γ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31762 Ένταξη Πράξης του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛ4Ι46ΜΤΛ6-ΑΧΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31757 Ένταξη Πράξης του Δήμου Κομοτηνής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ρ5Π46ΜΤΛ6-ΠΦΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31748 Ένταξη Πράξης του Δήμου Ναυπλιέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΡΓΡ46ΜΤΛ6-3ΤΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18.05.2022 Αρ. Πρ. 31737 Ένταξη Πράξης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΚΥ46ΜΤΛ6-94Μ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 4 5 1,568
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ