ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.05.2022 Αρ. Πρ. 32331 1η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του ΔΛΤ Σαλαμίνος του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υπ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΔΕ46ΜΤΛ6-ΒΤ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.05.2022 Αρ. Πρ. 32288 5094η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022, Δήμου Νέας Ζίχνης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 668Ζ46ΜΤΛ6-Κ0Ω | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.05.2022 Αρ. Πρ. 32411 «Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Σκοπέλου και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Άγονη Γραμμή Γόνιμη»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΞΧΘ46ΜΤΛ6-Σ7Ρ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.05.2022 Αρ. Πρ. 32413 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66Μ546ΜΤΛ6-695 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.05.2022 Αρ. Πρ. 32412 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Δράμας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΡΠ46ΜΤΛ6-ΛΜ5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.05.2022 Αρ. Πρ. - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΛ746ΜΤΛ6-5ΧΣ | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32128 Aνεκτέλεστη δαπάνη παρελθόντος έτους για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών βάσει της αρ. 19/2020 Σύμβασης (Συστήματα 5: "Σύστημα Διαχείρισης Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων" και 6: "Σύστημα Υποστήριξης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΨΝΛ46ΜΤΛ6-ΣΥΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32104 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2022 έως 2025

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΗΞ46ΜΤΛ6-Η61 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32074 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 423.048,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60Η146ΜΤΛ6-Θ7Μ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32061 Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 171.765,61€ από τα μισθώματα έτους 2020 που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», σε Δήμους της Χώρας στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν αλυκές.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΗΛ46ΜΤΛ6-9Υ0 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

19.05.2022 Αρ. Πρ. - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61Δ846ΜΤΛ6-Γ0Ξ | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32191 δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης του προσωπικού ασφαλείας του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ.κ. Νικολαίδη Ηρακλή και Αντύπα Κοσμά, από 20/05/22 έως 21/5/2022 που θα τον συνοδεύσουν στο Βόλο, όπου ο Αν. Υπουργός θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη με φορείς τη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΧΠ46ΜΤΛ6-ΓΔ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32188 δαπάνη εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την μετακίνησή του από 20 έως 21 Μαΐου 2022 στο Βόλο για τη συνοδεία του Πρωθυπουργού σε συναντήσεις με φορείς των Ο.Τ.Α. και στη Κέρκυρα για την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης στ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 90Ν746ΜΤΛ6-ΝΨ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32185 δαπάνη εξόδων κίνησης του προσωπικού ασφαλείας του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ.κ. Νικολαίδη Ηρακλή και Αντύπα Κοσμά, από 20/05/22 έως 21/5/2022 στο Βόλο, όπου θα συνοδεύσει ο Αν.Υπουργός τον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη με φορείς της Τ.Α και στη Κέρκυρα, προκειμέ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΡΤΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.05.2022 Αρ. Πρ. 32182 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ.κ. Νικολαίδη Ηρακλή και Αντύπα Κοσμά, από 20/05/22 έως 21/5/2022 στο Βόλο, όπου θα συνοδεύσει ο Αν.Υπουργός τον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη με φορείς της Τ.Α και στη Κέρκυρα, π

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 98ΨΒ46ΜΤΛ6-ΔΧΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 2 3 4 1,568
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ