ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

06.06.2023 Αρ. Πρ. 49413 Έγκριση πρόσληψης εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥ5Ν46ΜΤΛ6-Χ0Β | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.06.2023 Αρ. Πρ. 49292 δαπάνη για την προμήθεια εκατόν τριάντα (130) σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επαναληπτικών Εθνικών εκλογών 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ι5Μ46ΜΤΛ6-7ΚΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.06.2023 Αρ. Πρ. 49259 Δαπάνη για την προμήθεια 25.000 εκλογικών σάκων με δυνατότητα αύξησης της ποσότητας κατά 10 % ενόψει των επερχόμενων Εθνικών Εκλογών της 25.06.2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΒΚ46ΜΤΛ6-11Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.06.2023 Αρ. Πρ. 49256 Δαπάνη για την επίδοση του εκλογικού υλικού προς τις περιφερειακές ενότητες έδρας νομών, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ένα μήνα μετά τη διενέργειά των εκλογών, του ΥΠ.ΕΣ. (τ.Εσωτερικών).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΝΕΕ46ΜΤΛ6-4Ν1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.06.2023 Αρ. Πρ. 49252 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ένα μήνα μετά τη διενέργειά των εκλογών, του ΥΠ.ΕΣ. (τ.Εσωτερικών).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΛ346ΜΤΛ6-Μ49 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.06.2023 Αρ. Πρ. 49249 Δαπάνη για την προμήθεια 15.000 δεσμίδων χαρτιού ψηφοδελτίων, με δυνατότητα αύξησης της ποσότητας κατά 10%, για την διεξαγωγή των επικείμενων Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 97Υ546ΜΤΛ6-ΚΨΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49123 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΤΕ046ΜΤΛ6-Θ5Χ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49104 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ46ΜΤΛ6-03Λ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49118 Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίων σύνδεσης ακουστικών και τηλεφωνικών καλωδίων ενόψει των επικείμενων Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ60Β46ΜΤΛ6-3ΣΧ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49115 Δαπάνη για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών ενόψει των επικείμενων Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΕΠΥΡ46ΜΤΛ6-79Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49112 Δαπάνη για την προμήθεια σκληρών δίσκων, πληκτρολογίων και ποντικιών Η/Υ ενόψει των επικείμενων Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο1Λ46ΜΤΛ6-57Β | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49108 Δαπάνη μετακίνησης του Γεν. Γραμ. Ιθαγένειας κ. Α.Μπαλέρμπα και του συνεργάτη του Γ. Δίκαρου από 6-7/6/2023 στην Κυλλήνη και Ζάκυνθο όπου θα πραγματοποιήσει ο Γεν. Γραμματέας επιτόπιο έλεγχο στις Περιφερειακές Δ/νσεις Ιθαγένειας. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί οδικώς και αεροπορικώς. Ο κ. Δίκαρος θα επιστρέψει αυθημερόν στις 6/6/2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 902Λ46ΜΤΛ6-ΕΧ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49105 Δαπάνη για την προμήθεια έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων, με δυνατότητα προσαύξησης κατά δέκα τοις εκατό (10%), για τις ανάγκες των επερχόμενων Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΧΤ46ΜΤΛ6-3Σ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49101 10291η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δ. Αργιθέας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ4Ν346ΜΤΛ6-ΙΔΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.06.2023 Αρ. Πρ. 49089 10571η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΥΧ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 2 3 4 1.850
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ