ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53719 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ζ1Υ46ΜΤΛ6-675 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53716 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΡΚ946ΜΤΛ6-3ΤΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53696 11213η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024, Περιφέρεια Θεσσαλίας_mis 5223157_υποέργο 5

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 622046ΜΤΛ6-Λ9Ψ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 52718 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0ΑΞ46ΜΤΛ6-8ΤΙ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53638 10607η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024, Περιφέρεια Θεσσαλίας_mis 5222503_υποέργο 2 (προκαταβολή)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΕΡ46ΜΤΛ6-ΙΧ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53426 Ένταξη της Πράξης «Αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5215603 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 930Ε46ΜΤΛ6-ΒΡΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 52994 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΚ346ΜΤΛ6-ΒΘ8 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 52990 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΙΚ46ΜΤΛ6-ΞΙΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53416 Ένταξη της Πράξης «Συμπληρωματική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από το σεισμό της 3.3.2021 στον Δήμο Τυρνάβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5204034 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΛΗ46ΜΤΛ6-4Β7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 52987 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Σ4Ι46ΜΤΛ6-Γ5Ξ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 52984 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗ1Φ46ΜΤΛ6-ΨΧΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53555 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΘΙ46ΜΤΛ6-ΜΗ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53538 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λέρου (Ν. Δωδεκανήσου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 946Θ46ΜΤΛ6-ΕΥ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 53440 Κατανομή ποσού ύψους 36.552.635,94 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2024-2025 και για χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΜΨ46ΜΤΛ6-5ΦΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.07.2024 Αρ. Πρ. 51386 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΗΔ46ΜΤΛ6-ΖΕ4 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 4 2.138
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ