ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.08.2019 Αρ. Πρ. 59626 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πάργας (Ν. Πρέβεζας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΚΒ465ΧΘ7-ΦΛΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.08.2019 Αρ. Πρ. 59624 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Ν. Κορινθίας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1Π1465ΧΘ7-4Φ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.08.2019 Αρ. Πρ. 59620 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ήλιδας (Ν. Ηλείας) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜ4Γ465ΧΘ7-ΒΚ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.08.2019 Αρ. Πρ. 58590 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΓΟ465ΧΘ7-ΗΟΖ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

16.08.2019 Αρ. Πρ. 59163 Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής για την πληρωμή της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε βάρος του έργου «Adressing the Gender Pension Gap in Greece - Pegasus» (Αντιμετωπίζοντας το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων) του Προγράμματος της Ε.Ε. «Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 (REC)., με κωδικό ΠΔΕ 2018ΣΕ45520004.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΨΠ465ΧΘ7-ΝΛΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.08.2019 Αρ. Πρ. 59164 Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής για την πληρωμή του έργου «Quality Assurance plan, Communication plan, Guidlelines for the mapping of wom-en entrepreneurship and recording of problems entrepreneurs and potential entrepreneurs» σε βάρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ιntegrating Innovation and Promoting Cluster Organization in Women Enterprises –ICON WOMEN στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020» της ΣΑΕ3556 ( 2018ΣΕ35560000).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΩΘ465ΧΘ7-Σ20 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.08.2019 Αρ. Πρ. 57429 Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΓΞ465ΧΘ7-738 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 57429 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14.08.2019 Αρ. Πρ. - Κηδεία του Κωνσταντίνου Αρβανίτη με δημόσια δαπάνη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω75Λ465ΧΘ7-ΕΞΕ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 58766 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58906 499η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΠΨ465ΧΘ7-52Α | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58904 498η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΘΝ465ΧΘ7-56Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58756 Ένταξη Πράξης του ΝΠIΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΘΑ3465ΧΘ7-800 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58733 Ένταξη Πράξης του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χίου στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΙ7465ΧΘ7-Ρ7Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58722 Ένταξη Πράξης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων», Ν.Τρικάλων στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Α53465ΧΘ7-ΑΛΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58715 Ένταξη Πράξης του NΠΔΔ Δήμου Δοξάτου στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω05Θ465ΧΘ7-ΚΕΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.08.2019 Αρ. Πρ. 58707 Ένταξη Πράξης του Δήμου Κισσάμου στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΙΦ465ΧΘ7-Δ7Ξ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 2 3 4 754
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ