ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 39174 Χρηματοδότηση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 76ΜΞ465ΦΘΕ-ΥΩΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 39173 Χρηματοδότηση του Δήμου Καντάνου-Σελίνου Ν. Χανίων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΒΦΜ465ΦΘΕ-ΧΙΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 39172 Χρηματοδότηση του Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘΥΟ465ΦΘΕ-ΛΩΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 1748 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης – εντολή πληρωμής έργου τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β΄).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΡΔΡ465ΦΘΕ-ΞΞΓ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 2203 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 415859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΗΜ465ΦΘΕ-ΟΔ0 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 2204 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ Νο2)" με κωδικό ΟΠΣ 397736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΑΤ465ΦΘΕ-ΡΗΠ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 29839 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26430/23-08-2016 Απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Χίου, Ν. Χίου για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055), ως προς το φορέα υλοποίησης του έργου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΦΘΕ-2Γ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 2202 Ολοκλήρωση Πράξης " ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΓΚΑΘΙ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (ΣΕΛΙ) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ." με κωδικό ΟΠΣ 415867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΙΒ465ΦΘΕ-ΞΙ4 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 39140 Κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 11η και 12η κατανομή έτους 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Κ06465ΦΘΕ-ΤΑΤ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 38538 Καταβολή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2.000.000,00€ στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για το έτος 2016 (δ’ δόση)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ1Χ465ΦΘΕ-5ΑΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 38160 Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 39957/17.11.2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2018-2019 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0875 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του Ειδικού Φορέα 07-110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών κατ΄έτος ως

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7973465ΦΘΕ-ΟΩΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 37146 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9Ε4465ΦΘΕ-Π6Θ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 37145 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΣ2465ΦΘΕ-ΘΜΨ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 37144 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε3Ν465ΦΘΕ-Ν34 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

06.12.2016 Αρ. Πρ. 37148 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 79Α0465ΦΘΕ-ΑΣΓ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.095
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ