ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 42219 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΑΧ465ΧΘ7-ΦΗΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 1376 Χρηματοδότηση του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΓΛ465ΧΘ7-1ΓΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 64 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΗ1465ΧΘ7-ΤΝΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 40997 ΑΡΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΡΔ465ΧΘ7-Σ3Ν | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 727 για την κάλυψη της ανάγκης καταβολής αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του ωραρίου, των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα γραφεία των Ελλήνων Βουλευτών και των Πολιτικών Κομμάτων, για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΞ0465ΧΘ7-ΒΓΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 726 για την κάλυψη της ανάγκης της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης για εργασία κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων που είναι διορισμένοι, αποσπασμένοι ή διατίθενται στα γραφεία των κ.κ. Υπουργού, Γενικών Γραμματέων καθώς και τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω86Ψ465ΧΘ7-ΜΥΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. 725 για την κάλυψη της ανάγκης καταβολής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που είναι διορισμένοι, αποσπασμένοι ή διατίθενται στα πολιτικά γραφεία των κ.κ. Υπουργού, Γενικών Γραμματέων και των αστυνομικών οργάνων προσωπικής ασφαλείας αυτών, για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΓΚ465ΧΘ7-51Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17.01.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Χ3Δ465ΧΘ7-ΑΕΔ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 34748 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΤΩ465ΧΘ7-3Ο0 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 61 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ0Σ465ΧΘ7-ΧΦΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. ΤΑΔΚ 1243/2016 Μερική Ανάκληση της υπ΄αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΝΧ465ΧΘ7-Ι8Ε | Αρ. Πρ. Αποφ.: ΤΑΔΚ 1243 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 1258 Προκαταβολή ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Μ5Γ465ΧΘ7-ΖΧ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 23 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΥΛΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 440596 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΒΗ465ΧΘ7-2ΣΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 24 Ολοκλήρωση Πράξης " Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας" με κωδικό ΟΠΣ 453145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔ6Η465ΧΘ7-Υ3Ι | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 25 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" με κωδικό ΟΠΣ 453223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΝΨ465ΧΘ7-Υ67 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ