ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.01.2017 Αρ. Πρ. 41929 Απόφαση ανάληψης για εργασίες κατασκευής διαχωριστικού πετάσματος-τοίχου γυψοσανίδας στην Αίθουσα Συσκέψεων, στον 3ο όροφο του ΥΠ.ΕΣ. στη Σταδίου 27

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4Κ8465ΧΘ7-2ΡΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.01.2017 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περιλήψεων μετάταξης υπαλλήλων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔ68465ΧΘ7-ΙΞΔ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 35752 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.01.2017 Αρ. Πρ. 37192 Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΞΡ465ΧΘ7-ΣΩΕ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 96 για την κάλυψη της ανάγκης κατανάλωσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9ΛΕ465ΧΘ7-ΩΟ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 97 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της ανάγκης κατανάλωσης ρεύματος όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2017 .

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΓΗΑ465ΧΘ7-ΖΦ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 101 για την κάλυψη της δαπάνης των κοινοχρήστων των υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΧ8465ΧΘ7-ΨΜΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 92 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της ανάγκης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων (courier) των υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΥΧ465ΧΘ7-ΕΛΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 99 για την κάλυψη της ανάγκης συντήρησης και τεχνική υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής του Υπουργείου για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΞΖ465ΧΘ7-ΖΨΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 93 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της ανάγκης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών του Υπουργείου για το α’ τρίμηνο του έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΝΜ465ΧΘ7-ΠΘ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 106 για την κάλυψη της δαπάνης κινητής τηλεφωνίας των υπηρεσιών της ΓΓΙΦ για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΔΘ465ΧΘ7-ΝΘΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 105 για την κάλυψη της δαπάνης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες της ΓΓΙΦ για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧ18465ΧΘ7-ΑΒΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 104 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της ανάγκης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΟΨ465ΧΘ7-Ε3Γ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 108 για την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτροδότησης των υπηρεσιών της ΓΓΙΦ για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΠ2465ΧΘ7-Η6Δ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 95 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της ανάγκης παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου για το έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 621Ο465ΧΘ7-Α79 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.01.2017 Αρ. Πρ. 94 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της ανάγκης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου για το έτος 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 95ΘΓ465ΧΘ7-Υ2Β | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ