ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 26 Ολοκλήρωση Πράξης " Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" με κωδικό ΟΠΣ 453398 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥ1Ρ465ΧΘ7-25Π | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.01.2017 Αρ. Πρ. 27 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 453710 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ4Φ465ΧΘ7-90Φ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. ΤΑΔΚ 1075/2016 Μερική Ανάκληση της αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝ4Ε465ΧΘ7-0Ψ8 | Αρ. Πρ. Αποφ.: ΤΑΔΚ 1075 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 1087 Χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΙ3465ΧΘ7-ΩΔΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 1088 Χρηματοδότηση του Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΗΜ465ΧΘ7-ΟΗ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 9 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS 520565 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΗ5465ΧΘ7-ΚΗΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 63 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΗ8465ΧΘ7-3ΑΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 10 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ" με κωδικό MIS 511946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9Λ4465ΧΘ7-ΟΩ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 42258 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 643Ο465ΧΘ7-ΦΡΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.01.2017 Αρ. Πρ. 41772/27-12-2016 Διορισμός στο Δήμο Ικαρίας συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΡΒ4465ΧΘ7-0Ε2 | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.01.2017 Αρ. Πρ. 42188/2016 Εντολή μεταφοράς πίστωσης για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Α. Δ. Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΡΖ465ΧΘ7-ΣΟΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.01.2017 Αρ. Πρ. 41648 Τρόπος σύνταξης του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που λαμβάνουν κρατική, τακτική και εκλογική χρηματοδότηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΛΜ465ΧΘ7-ΖΥΧ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 41648 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2017 Αρ. Πρ. 938 «Αίτημα τροποποίησης έργου στη ΣΑΕ 055 του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΧΥ465ΧΘ7-ΙΧ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.01.2017 Αρ. Πρ. 476 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Α.Δ. Μακεδονίας Θράκης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛΡΗ465ΧΘ7-ΧΞΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.01.2017 Αρ. Πρ. - Περιλήψεις μετάταξης υπαλλήλων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΞΕ465ΧΘ7-ΣΣΧ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 39958 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ