ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42630 Κατανομή ποσού 2.322.745,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡ42465ΧΘ7-ΝΛΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΙΘ4465ΧΘ7-Ν7Ρ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42494 426η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ4Ψ465ΧΘ7-ΦΙΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42436 429η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΜΧ465ΧΘ7-45Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42438 428η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69Θ9465ΧΘ7-7Χ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43062 Κατανομή ποσού ύψους 1.773.575,42 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ3Χ465ΧΘ7-ΩΛΗ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42413 424η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΧΑ465ΧΘ7-ΓΦ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 41967 422η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧ1Ν465ΧΘ7-ΡΥΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 60092/1013/15-12-2017 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) ανά μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨ0Ψ465Θ1Ω-Γ36 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 60092/1013 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

18.12.2017 Αρ. Πρ. 39733 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», με κωδικό ΟΠΣ 5001377 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510005)- του υποέργου 1 ‘Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Μηχανισμού –Δομής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΚ1465ΧΘ7-1ΞΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18.12.2017 Αρ. Πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.2449/Α325 Σχετ. αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.: 2617, 2887, 2954, 3070, 3368, 3389, 3392, 3474, 3360, 3411, 3481, 3488, 3489, 3553, 3651, 3683, 3716, 3778, 3750, 3751, 4010, 4273, 4331, 4349, 4465, 5349, 5526, ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 1812, 3530 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

18.12.2017 Αρ. Πρ. 4984 Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡ1Ψ465ΧΘ7-ΡΘΙ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

18.12.2017 Αρ. Πρ. 41393/5-12-2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΦΓ465ΧΘ7-8Ρ0 | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15.12.2017 Αρ. Πρ. 41410 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», με κωδικό ΟΠΣ 5000490 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510000)- του υποέργου 2 ‘Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Σ0Σ465ΧΘ7-ΑΣΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15.12.2017 Αρ. Πρ. 41181 410η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Μ8Β465ΧΘ7-60Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.626
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ