ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

25.02.2010 Αρ. 10046 Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Ανδρέα Τάκη στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ

ΑρχείοΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

11.09.2009 Αρ. 10575 Συμπλήρωση της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης

Αρχείο

02.07.2009 Αρ. 17590 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.

Αρχείο

02.07.2009 Αρ. 17136 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία «AIR MOLDOVA» και η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Αρχείο

26.05.2009 Αρ. 13689 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με τη επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS»

Αρχείο

27.01.2009 Αρ. 1768 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09)

Αρχείο

21.01.2009 Αρ. 1356 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί”Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05″

Αρχείο

16.01.2009 Αρ. 933 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει

Αρχείο

11.12.2008 Αρ. 27846 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κ.υ.α. «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών»

Αρχείο

14.10.2008 Αρ. 22466 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που θα στελεχώσουν τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” σύμφωνα με το άρθρο 29 ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α΄)

Αρχείο

14.10.2008 Αρ. 22468 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες, εγκαταστημένες σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ”

Αρχείο

14.10.2008 Αρ. 22467 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων

Αρχείο

14.10.2008 Αρ. 22470 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών”, με την ημεδαπή εταιρεία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ” και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας

Αρχείο

21.07.2008 Αρ. 16343 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών στο σχολείο Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία “KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)”

Αρχείο

17.06.2008 Αρ. 11762 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Αρχείο

1 2 3 4 5
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ