ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

07.07.2010 Αρ. Πρ. 37535 Πίνακας μεταβολών β΄ τριμήνου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
13.05.2010 Αρ. Πρ. 26053 Αποστολή Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και Οργανογραμμάτων υπηρεσιών ΟΤΑ Β’ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.04.2010 Αρ. Πρ. 20989 Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2010 Αρ. Πρ. 20441 Πληροφορίες για την εξέλιξη της απασχόλησης&nbsp
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.11.2009 Αρ. Πρ. 71795 Αναστολή Προκηρύξεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.05.2009 Αρ. Πρ. 32553 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων)
27.05.2009 Αρ. Πρ. 32552 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Δημάρχους)
29.12.2008 Αρ. Πρ. 25336 Πρόσληψη δημοσιογράφων σε επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ΟΤΑ.
16.05.2007 Αρ. Πρ. 24996 Μερική απασχόληση στο Δημόσιο στους ΟΤΑ και στα λοιπά ΝΠΔΔ.
28.02.2006 Αρ. Πρ. 2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π.2292/18-1-2005).
04.02.2005 Αρ. Πρ. 5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ