ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 23 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
08.11.2013 Αρ. Πρ. 44937 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
06.03.2013 Αρ. Πρ. 8920 Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
15.02.2013 Αρ. Πρ. 6315 Προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
12.07.2012 Αρ. Πρ. 28115 Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.05.2012 Αρ. Πρ. 21762 Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.02.2012 Αρ. Πρ. 7587 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.11.2011 Αρ. Πρ. 50599 Εφαρμογή προγράμματος μερικής απασχόλησης ν.3250/2004 όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.10.2011 Αρ. Πρ. 49 Απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε δήμους περιφέρειες και στα συμβούλια τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.02.2011 Αρ. Πρ. 9089 Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
19.08.2010 Αρ. Πρ. 47329 Ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.08.2010 Αρ. Πρ. 46760 Πληροφορίες για το προσωπικό ορισμένου χρόνου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
09.08.2010 Αρ. Πρ. 45747 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.07.2010 Αρ. Πρ. 42781 Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ