ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

01.10.2014 Αρ. Πρ. 143 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
24.01.2013 Αρ. Πρ. 450 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού
07.01.2013 Αρ. Πρ. 532 Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. Πρ. 45690 Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. Πρ. 48132 Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.01.2012 Αρ. Πρ. 2044 Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2010 Αρ. Πρ. 49 Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.12.2010 Αρ. Πρ. 41 Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.12.2010 Αρ. Πρ. 66889 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αιρετών που η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίοι επέλεξαν έξοδα παράσταση.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
28.01.2010 Αρ. Πρ. 5493 Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ.8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.01.2010 Αρ. Πρ. 1 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.11.2009 Αρ. Πρ. 48 Αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.05.2009 Αρ. Πρ. 27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
07.11.2008 Αρ. Πρ. 45 Αποστολή της υπ’ αριθ. 484/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ