ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.05.2009 Αρ. Πρ. 27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
07.11.2008 Αρ. Πρ. 45 Αποστολή της υπ’ αριθ. 484/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
12.06.2008 Αρ. Πρ. 27 Διαπίστωση του ασυμβιβάστου προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και αιρετού των ΟΤΑ α’ βαθμού (Γνωμοδότηση 255/ 2008 ΝΣΚ).
13.03.2008 Αρ. Πρ. 14 Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ).
27.11.2007 Αρ. Πρ. 72 Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων.
31.07.2007 Αρ. Πρ. 50 Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.
27.07.2007 Αρ. Πρ. 48 Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ).
24.07.2007 Αρ. Πρ. 47 Ανεξαρτητοποίηση δημοτικών συμβούλων (Γνωμοδότηση 244/ 2007 ΝΣΚ).
14.06.2007 Αρ. Πρ. 41 Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων τελών δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
21.02.2007 Αρ. Πρ. 14 Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
07.02.2007 Αρ. Πρ. 11 Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
17.01.2007 Αρ. Πρ. 5 Γνωστοποίηση των νέων διατάξεων του π.δ. 48/1999 όπως αυτό τροποποιείται με το π.δ. 12/2007.
12.01.2007 Αρ. Πρ. 2507 Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών που έχουν ληφθεί μέχρι 31.12.2006.
18.12.2006 Αρ. Πρ. 53 Ορκωμοσία εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
08.12.2006 Αρ. Πρ. 52 Ορκωμοσία εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δημοτική και κοινοτική περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ