ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.12.2010 Αρ. Πρ. 49 Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.12.2010 Αρ. Πρ. 41 Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.12.2010 Αρ. Πρ. 66889 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αιρετών που η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίοι επέλεξαν έξοδα παράσταση.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
28.01.2010 Αρ. Πρ. 5493 Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ.8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.01.2010 Αρ. Πρ. 1 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.11.2009 Αρ. Πρ. 48 Αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.05.2009 Αρ. Πρ. 27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
07.11.2008 Αρ. Πρ. 45 Αποστολή της υπ’ αριθ. 484/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
12.06.2008 Αρ. Πρ. 27 Διαπίστωση του ασυμβιβάστου προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και αιρετού των ΟΤΑ α’ βαθμού (Γνωμοδότηση 255/ 2008 ΝΣΚ).
13.03.2008 Αρ. Πρ. 14 Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ).
27.11.2007 Αρ. Πρ. 72 Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων.
31.07.2007 Αρ. Πρ. 50 Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.
27.07.2007 Αρ. Πρ. 48 Χαρακτήρας συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής (Γνωμοδότηση 234/ 2007 ΝΣΚ).
24.07.2007 Αρ. Πρ. 47 Ανεξαρτητοποίηση δημοτικών συμβούλων (Γνωμοδότηση 244/ 2007 ΝΣΚ).
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ