ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

23.11.2006 Αρ. Πρ. 49 Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής φόρων τελών κλπ.
21.12.2004 Αρ. Πρ. 56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ