ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 16 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

23.08.2019 Αρ. Πρ. 93 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.08.2019 Αρ. Πρ. 88 Λειτουργία Κοινοτήτων
21.08.2019 Αρ. Πρ. 90 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.08.2019 Αρ. Πρ. 91 Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων
ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65
21.08.2019 Αρ. Πρ. 89 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων
ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ
20.08.2019 Αρ. Πρ. 82 Ορισμός Αντιδημάρχων
ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ
20.08.2019 Αρ. Πρ. 87 Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7079 Κατεπείγουσα συνεδρίαση – Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.10.2014 Αρ. Πρ. 151 Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
01.10.2014 Αρ. Πρ. 143 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
24.01.2013 Αρ. Πρ. 450 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού
07.01.2013 Αρ. Πρ. 532 Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. Πρ. 48132 Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.12.2012 Αρ. Πρ. 45690 Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.01.2012 Αρ. Πρ. 2044 Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ