ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

09.08.2007 Αρ. Πρ. 53 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.3536/2007
31.05.2007 Αρ. Πρ. 36 Εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 11702/06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α περί “Καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα”
31.05.2007 Αρ. Πρ. 37 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση
17.04.2007 Αρ. Πρ. 30 Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εφαρμογή διατάξεων Ν.3536/07
13.03.2007 Αρ. Πρ. 22 Σχετικά με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε.
22.12.2006 Αρ. Πρ. 54 Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
07.11.2006 Αρ. Πρ. 47 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 150/06 σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων
20.09.2006 Αρ. Πρ. 33 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
08.09.2006 Αρ. Πρ. 33 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
06.06.2006 Αρ. Πρ. 17 Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου- Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης
10.05.2006 Αρ. Πρ. 12 Εκπροσώπηση αλλοδαπών κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής
01.03.2006 Αρ. Πρ. 6 Προθεσμίες υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 10 και 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/2005
22.02.2006 Αρ. Πρ. 5 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 38/2005 για την εφαρμογή του ν. 3386/05
05.01.2006 Αρ. Πρ. 1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
23.12.2005 Αρ. Πρ. 38 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/05
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ