ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

03.02.2011 Αρ. Πρ. 17 Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας (ΑΔΑ: 4ΑΛΕΚ-Φ )
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.12.2010 Αρ. Πρ. 1 Οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων σε θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης. (ΑΔΑ: 4Α9ΛΚ-1)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.12.2010 Αρ. Πρ. 38 Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ 1629 Β) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον <Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο>. (ΑΔΑ: 4ΙΦ2Κ-7)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
27.05.2010 Αρ. Πρ. 7 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010
ΦΕΚ: 49 Α'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.05.2010 Αρ. Πρ. 6 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και&nbsp εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.04.2010 Αρ. Πρ. 5 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3801/2009
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.07.2009 Αρ. Πρ. 34 Χρήση νέων εντύπων αιτήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.06.2009 Αρ. Πρ. 28 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 15/2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
10.04.2009 Αρ. Πρ. 16 Υποβολή ερωτημάτων από Περιφερειακές Yπηρεσίες και ΟΤΑ στη Γενική Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών
03.04.2009 Αρ. Πρ. 15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.07.2008 Αρ. Πρ. 34 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών
11.04.2008 Αρ. Πρ. 21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)
28.02.2008 Αρ. Πρ. 10 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους”
07.01.2008 Αρ. Πρ. 1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ