ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

12.09.2023 Αρ. Πρ. 75051 Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.08.2023 Αρ. Πρ. 67705 Εφαρμογή διάταξης άρθρου 26 παρ.1 περ.α) Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
04.10.2022 Αρ. Πρ. 65001 Πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.07.2022 Αρ. Πρ. 5181 Αλλαγή στη μορφή των δημοσίων αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961 (Aposstille)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.03.2022 Αρ. Πρ. 19857 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.02.2022 Αρ. Πρ. 6929 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α΄ 248/16-12-2021)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
18.10.2021 Αρ. Πρ. 715 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197/12-10-2020)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.05.2021 Αρ. Πρ. 3316 Κοινοποίηση νέων διατάξεων αναφορικά με την απαλλαγή της υποχρέωσης απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)
07.04.2021 Αρ. Πρ. 2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
18.03.2021 Αρ. Πρ. 167 Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.02.2021 Αρ. Πρ. 761 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.01.2021 Αρ. Πρ. 1465 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.10.2020 Αρ. Πρ. 382 Παροχή οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των διαβατηρίων Αλβανίας κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.08.2020 Αρ. Πρ. 274 Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.06.2020 Αρ. Πρ. 4515 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ