ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

25.05.2020 Αρ. Πρ. 151 Τροποποιήσεις διατάξεων για την ελληνική ιθαγένεια βάσει του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11-03-2020)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.02.2020 Αρ. Πρ. 1894 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.01.2020 Αρ. Πρ. 1179 Οδηγία σχετικά με το χειρισμό των αιτήσεων πολιτογράφησης των πολιτών χωρών της Ε.Ε. που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2019 Αρ. Πρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
23.09.2019 Αρ. Πρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.07.2019 Αρ. Πρ. 6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.01.2019 Αρ. Πρ. 3 Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2018 Αρ. Πρ. 14 Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.09.2018 Αρ. Πρ. 31 Αιτήματα επίσπευσης στη διαδικασία πολιτογράφησης και σε κτήσεις ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ – Αλλαγή κατοικίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.07.2018 Αρ. Πρ. Φ.130181/17760 Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
20.07.2018 Αρ. Πρ. Φ.130181/12313 Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.04.2018 Αρ. Πρ. 11 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.01.2018 Αρ. Πρ. 02 Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
19.12.2017 Αρ. Πρ. 40 Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.12.2017 Αρ. Πρ. Φ.82215/37370 Επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του ν.4332/2015 (λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ