ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

07.05.2013 Αρ. Πρ. Φ.130181/10352 Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα – Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.04.2013 Αρ. Πρ. 07 Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του Ν.2790/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.04.2013 Αρ. Πρ. 52/Φ.130181/7779 Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.12.2012 Αρ. Πρ. 52 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.11.2011 Αρ. Πρ. 132445 Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2011 Αρ. Πρ. 50 Α. Περι νομιμότητας διαμονής&nbspαλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε.που αιτούνται την πολιτογράφησή τους
Β. Περι του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.05.2011 Αρ. Πρ. 31 Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
31.03.2011 Αρ. Πρ. 28 Θέματα ιθαγένειας – Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.08.2010 Αρ. Πρ. 13 Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.07.2010 Αρ. Πρ. Φ.130181/37964 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.05.2010 Αρ. Πρ. 8 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2008 Αρ. Πρ. 25776 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναγνώριση αλλοδαπού ανήλικου τέκνου από Έλληνα πατέρα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.02.2008 Αρ. Πρ. 9509 Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ