ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

21.11.2017 Αρ. Πρ. 34 Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.11.2017 Αρ. Πρ. Φ.82215/34319 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών γεννήσεως σε πρόσωπα που διαμένουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.11.2017 Αρ. Πρ. 31 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.10.2017 Αρ. Πρ. Φ130181-30570 Τροποποίηση εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.06.2017 Αρ. Πρ. 18 Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.06.2016 Αρ. Πρ. Φ.130181/20611/14 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.08.2015 Αρ. Πρ. 29 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
27.07.2015 Αρ. Πρ. 26 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.12.2014 Αρ. Πρ. 56 Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.07.2014 Αρ. Πρ. 40 Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης – Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.06.2014 Αρ. Πρ. 34 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.05.2014 Αρ. Πρ. 30 Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.04.2014 Αρ. Πρ. 11 Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.02.2014 Αρ. Πρ. 03 Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.07.2013 Αρ. Πρ. Φ.82215/18303 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων <ιθαγένεια> <υπηκοότητα> και <εθνικότητα>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ