ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

12.08.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
Εγκύκλιος
06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.05.2005 Αρ.COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Εγκύκλιος
28.01.2005 Αρ.6 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.01.2005 Αρ.1 Υποβολή ερωτημάτων από Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΤΑ – ΝΠΔΔ και μεμονωμένους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.01.2005 Αρ.2 Επιβολή ανταποδοτικών τελών απο τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
2005 Αρ.6 ΑΕΔ 6_2005
Δικαστική Απόφαση
2005 Αρ.4470 ΣτΕ 4470-2005
Δικαστική Απόφαση
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004)
Εγκύκλιος
21.12.2004 Αρ.56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 303 304 305 306 307 311