ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

20.10.2005 Αρ.40408 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((40408 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
ΠΔ - Απόφαση
20.10.2005 Αρ.43497 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((43497 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
ΠΔ - Απόφαση
12.10.2005 Αρ.71 Ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.09.2005 Αρ.26 Σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
01.09.2005 Αρ.15887 Απόφαση καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών του Ν.3386/05
ΠΔ - Απόφαση
12.08.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
Εγκύκλιος
06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.05.2005 Αρ.COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Εγκύκλιος
28.01.2005 Αρ.6 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.01.2005 Αρ.1 Υποβολή ερωτημάτων από Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΤΑ – ΝΠΔΔ και μεμονωμένους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.01.2005 Αρ.2 Επιβολή ανταποδοτικών τελών απο τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
1 264 265 266 267 268 271