ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023
Εκλογές

Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 Ημέρα δημοσίευσης του π.δ. διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019).
2 Κυριακή, 23 Απριλίου 2023 Έναρξη προεκλογικής περιόδου από την επόμενη της δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παρ. 4 π.δ. 26/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019)
3 Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι [άρθρο 27 παράγραφος 1 π.δ. 26/2012 και υπ’ αρ. 15000/14.04.2014 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών  (Β΄  973,  ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-66Μ)].
4 Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019)
5 Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, προσωνυμίας και εμβλήματος του συνασπισμού τους (άρθρο 37 παράγραφος 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019).
6 Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία της μιας (1) ημέρας για την προσφυγή για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος πολιτικού κόμματος ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, που υποβάλλεται αποκλειστικά μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37, ενώπιον του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της προσφυγής (άρθρο 38 παρ. 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4954/2022).
7 Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παράγραφος 5 π.δ. 26/2012).
8 Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο  1  του  άρθρου  56  του Συντάγματος (άρθρο 30 παράγραφος 1 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4648/2019)
9 Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία όπου, βάσει του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 εντός (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
10 Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λ.π. (άρθρο 27 παράγραφος 5 π.δ. 26/2012).
11 Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία όπου, εντός τριών (3) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων, το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4735/2020, το άρθρο 34Α του π.δ. 26/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4648/2019 και το άρθρο 35 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.5027/2023.
12 Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, από τους Αντιπεριφερειάρχες, με σχετική απόφασή τους (άρθρο 55 παράγραφος 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014).
13 Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων, στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 68 παράγραφος 6 του π. δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014).
14 Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σ΄ όλη την Επικράτεια (άρθρο 68 παράγραφος 6 περ. α΄ π. δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014).
15 Κυριακή, 7 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωτών τους τα οποία κληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο (άρθρο 58 παράγραφος 3 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 3 του ν. 4648/2019).
16 Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών, πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 71 παρ. 1β΄ π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 1β΄ του ν. 4648/2019).
17 Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 34 παράγραφος 11 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 11 του ν. 4648/2019).
18 Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 παράγραφος 3 π.δ. 26/2012).
19 Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παράγραφος 6 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  38 παράγραφος 6 του ν. 4648/2019).
20 Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 Είναι η πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους κάθε νομού των αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων (άρθρο 39 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του ν. 4648/2019).
21 Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 56 π.δ. 26/2012).
22 Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία των (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (άρθρο 68 παράγραφος 13 π.δ. 26/2012).
23 Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 Λήγει η προθεσμία που τίθεται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή, εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παράγραφος 5 π. δ.26/2012).
Κυριακή, 21 Μαΐου 2023 Διενέργεια των εκλογών