ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

19.04.2022 Αρ. Πρ. 6404 Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
18.04.2022 Αρ. Πρ. 6325 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
07.04.2022 Αρ. Πρ. 5645 Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
30.03.2022 Αρ. Πρ. 20776 Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων
30.03.2022 Αρ. Πρ. 20728 Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης
28.03.2022 Αρ. Πρ. 19857 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.03.2022 Αρ. Πρ. 18912 Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν ως προς την καταχώριση Ληξιαρχικών Πράξεων από την Ουκρανία
09.03.2022 Αρ. Πρ. 15608 Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο
02.03.2022 Αρ. Πρ. 14001 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν
21.02.2022 Αρ. Πρ. 2684 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
16.02.2022 Αρ. Πρ. 10220 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Δ.
07.02.2022 Αρ. Πρ. 1827 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
07.02.2022 Αρ. Πρ. 7364 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
04.02.2022 Αρ. Πρ. 6929 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α΄ 248/16-12-2021)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.02.2022 Αρ. Πρ. 1598 Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
1 2 3 4 102
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ