ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

05.04.2021 Αρ. Πρ. 17370 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης
05.04.2021 Αρ. Πρ. 6020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
29.03.2021 Αρ. Πρ. 5525 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
26.03.2021 Αρ. Πρ. 1412 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας
23.03.2021 Αρ. Πρ. 5132 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
18.03.2021 Αρ. Πρ. 167 Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.03.2021 Αρ. Πρ. 4600 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
11.03.2021 Αρ. Πρ. 4390 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού δικαιούχων σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις: α) του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α΄218), ως ισχύει και β) του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), ως ισχύει.
08.03.2021 Αρ. Πρ. 4166 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
01.03.2021 Αρ. Πρ. 3713 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
26.02.2021 Αρ. Πρ. 14626 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
11.02.2021 Αρ. Πρ. 2605 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
08.02.2021 Αρ. Πρ. 2343 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
01.02.2021 Αρ. Πρ. 1813 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
01.02.2021 Αρ. Πρ. 7720 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων 2018-2020
1 2 3 4 5 97
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ