ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

09.05.2019 Αρ. Πρ. Περιφερειακές εκλογές. Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.05.2019 Αρ. Πρ. 35377 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
07.05.2019 Αρ. Πρ. 34775 Παράδοση ψηφοδελτίων συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
05.05.2019 Αρ. Πρ. 33762 Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2019 Αρ. Πρ. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2019 Αρ. Πρ. 26 Εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και ν. 3023/2002 (Α΄ 146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 27 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31497 Δημοτικές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31488 Δημοτικές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.04.2019 Αρ. Πρ. 25 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31813 Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31918 Περιφερειακές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.04.2019 Αρ. Πρ. 23 Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στους νέους δήμους του άρθρου 154 του Ν.4600/2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.04.2019 Αρ. Πρ. 30885 Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ. 13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2019 Αρ. Πρ. Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών- εκλογείς-εκλόγιμοι-κωλύματα & ασυμβίβαστα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3 4 5 65
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ