ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

19.03.2012 Αρ. Πρ. 10247 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Α’ και Β’ εκπαίδευσης από τους Δήμους& τις Περιφέρειες, από 1-1-2012 έως 31-3-2012 & απολογιστικών στοιχείων κόστους μεταφοράς, από 1-9-2011 έως 31-12-2011
26.02.2012 Αρ. Πρ. 7808 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-3-2013 & απολογιστικών στοιχείων κόστους μεταφοράς για το χρονικό διάστημα 1-9-2012 έως 31-12-2012
26.02.2012 Αρ. Πρ. 7807 Άμεσες ενέργειες για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες
27.01.2012 Αρ. Πρ. 3372 Επανεκκίνηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (έγγραφο προς Δημάρχους)
11.01.2012 Αρ. Πρ. 339 Οδηγίες προς Ομάδων Εργασίας Δήμων
11.01.2012 Αρ. Πρ. 319 Υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 3 “Υποστήριξη στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου στους μη ενταγμένους στο ΟΠΣΕΔ Καποδιστριακούς ΟΤΑ”, με κωδικό MIS 303161, του Ε.Π.”Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013″
05.01.2012 Αρ. Πρ. 654 Άμεσες ενέργειες για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 1-1-2012 έως και 28-2-2012 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους
04.01.2012 Αρ. Πρ. 54601+54576 Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2012
03.01.2012 Αρ. Πρ. ------- Αναλυτική κατανομή της 3ης επιχορήγησης στους Δήμους
21.12.2011 Αρ. Πρ. 53330 Επανεκκίνηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (έγγραφο προς Τμήματα Δημοτολογίων)
14.12.2011 Αρ. Πρ. 35535 Επιβολή εργολαβικού δικαιώματος
12.12.2011 Αρ. Πρ. 51783 Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών
24.11.2011 Αρ. Πρ. 49040 Παροχή στοιχείων κόστους μεταφοράς μαθητών έως 31-12-2011 από Δήμους και Περιφέρειες
17.11.2011 Αρ. Πρ. 37945 Δημοτική ενημερότητα
04.10.2011 Αρ. Πρ. 42140 Καθορισμός Κωδικών Αριθμών Εσόδων εκτός προϋπολογισμού και Κωδικών Αριθμών Απόδοσης
1 25 26 27 28 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ