ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

22.10.2012 Αρ. Πρ. 40072 Έλεγχοι υποβαλλόμενων στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»
22.10.2012 Αρ. Πρ. 40059 Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή, για την προμήθεια δέκα(10) τεμαχίων εκχιονιστήρων αυτοκινούμενων ελικοφόρων φρέζας(αρ.διακ.1/2004)
19.10.2012 Αρ. Πρ. 39813 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας είκοσι (20) τεμαχίων αυτοκινήτων φορτηγών ανατρεπόμενων 10tn (αρ. δ/ξης 3/2007)
17.10.2012 Αρ. Πρ. 39600 Προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών
03.10.2012 Αρ. Πρ. 37706 Παροχή απολογιστικών στοιχείων πραγματικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως 30-6-2012
11.09.2012 Αρ. Πρ. 34390 Παροχή απολογιστικών στοιχείων πραγματικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως 30-6-2012
10.09.2012 Αρ. Πρ. 34200 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
29.08.2012 Αρ. Πρ. 118280/22514/12 Κριτήριο εντοπιότητας – βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
02.08.2012 Αρ. Πρ. 30612 Παροχή στοιχείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τουςΔήμους, από 1-9-2011 έως 30-6-2012
15.06.2012 Αρ. Πρ. 23092 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Α’ και Β’ εκπαίδευσης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, από 1-4-2012 έως 30-6-2012 & απολογιστικών στοιχείων κόστους μεταφοράς, από 1-1-2012 έως 31-3-2012
30.05.2012 Αρ. Πρ. - Oδηγός ενεργειών των δήμων για τη μεταφορά μαθητών
29.05.2012 Αρ. Πρ. 21422 Λανθασμένες Καταχωρήσεις στο Δηλωθέν Μητρώο Δεσμεύσεων στην Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»
24.05.2012 Αρ. Πρ. 20566 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Πρόσθετων Αμοιβών έτους 2011
11.04.2012 Αρ. Πρ. 13224 Αίτημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για αποστολή στοιχείων από νομικά πρόσωπα προς εξέταση ένταξης στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
20.03.2012 Αρ. Πρ. 10615 Διαδικασία κοινοποίησης εγκυκλίων και άλλων πράξεων της Διοίκησης
1 24 25 26 27 28 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ