ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15.12.2016 Αρ. Πρ. 39176 Εκκαθάριση –Έμμεση εντολή πληρωμής για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 211.984,91€ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 055 με κωδικό 2016ΣΕ05500000.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΩΥ465ΦΘΕ-025 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39078 218η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΠΥ465ΦΘΕ-ΖΕ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39167 212η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΡ6465ΦΘΕ-Υ56 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 38843 Δαπάνη κατασκευής 500 αναμνηστικών κεραμικών κουπών με τα διακριτικά της ΓΓΙΦ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ2Ι465ΦΘΕ-ΕΝ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39765 Κατανομή συνολικού ποσό ύψους 143.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σε Περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΡΙ465ΦΘΕ-3Ρ9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39025 πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΓΦ5465ΦΘΕ-ΣΞΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 40273 Χρηματοδότηση του Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΠΒ465ΦΘΕ-1ΞΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 37885 207η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΠΝ465ΦΘΕ-ΜΔΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 36176 Εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής για το έργο «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών», με κωδικό 2016ΣΕ45510000 της ΣΑ Ε:4551Εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής για το έργο «Οριζόντιες παρεμβάσεις

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6904465ΦΘΕ-0ΞΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39728 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, μηνός Νοεμβρίου 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧ0Ξ465ΦΘΕ-ΜΧ4 | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 40196 Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΞ7465ΦΘΕ-ΞΩΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14.12.2016 Αρ. Πρ. 39017 Κατανομή ποσού ύψους 1.561.846,50 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΕΖ465ΦΘΕ-6ΧΜ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 39352 219η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73ΙΑ465ΦΘΕ-Ω6Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37073 Απόδοση ποσού 1.700.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΦΣ465ΦΘΕ-ΒΝΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 38687 213η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 70ΝΧ465ΦΘΕ-7ΧΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ