ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 38557 215η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΣΙ0465ΦΘΕ-ΓΦ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 40033 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΥΘ465ΦΘΕ-ΝΟΚ | Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 38454 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ'έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Τ4Υ465ΦΘΕ-ΠΑ6 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37897 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΛΞ465ΦΘΕ-8Ε2 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37896 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ11465ΦΘΕ-ΖΑΔ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 39872 Εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρέωσης ποσού εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) του Ειδικού Φορέα 07-110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Γ6Π465ΦΘΕ-Η7Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37895 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΡΝ465ΦΘΕ-67Δ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37894 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω7ΩΩ465ΦΘΕ-47Ν | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37893 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75Ψ0465ΦΘΕ-ΕΑ0 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37892 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73ΤΠ465ΦΘΕ-ΓΓ6 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37891 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΕΥΨ465ΦΘΕ-ΨΣΡ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.12.2016 Αρ. Πρ. 37742 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΣΩ465ΦΘΕ-05Ε | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.12.2016 Αρ. Πρ. 39971 Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ρολών ασφαλείας για τις ανάγκες της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΑΚ465ΦΘΕ-ΑΙΚ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12.12.2016 Αρ. Πρ. 39940 ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΧΓ465ΦΘΕ-ΣΧΟ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12.12.2016 Αρ. Πρ. 1775 Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού που αφορά στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 2016 (Υποπρόγραμμα Β), χρηματοδοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚ90465ΦΘΕ-Β8Ε | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.121
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ