ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40636 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή εισφορών ΙΚΑ Ε.Φ. 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ8Ρ465ΦΘΕ-5ΟΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40635 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή αποζημίωσης για προσωπικό που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΞΘ465ΦΘΕ-Μ70 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40634 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή επιδόματος προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΝΔ465ΦΘΕ-ΣΔ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40633 ΄Δέσμευση πίστωσης για την καταβολή μισθολογικών διαφορών βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου Ε.Φ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73ΣΨ465ΦΘΕ-ΔΚΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40582 περί της αναγκαιότητας καταβολής των εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ξ0Χ465ΦΘΕ-Α1Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40581 για την καταβολή του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ω1Ψ465ΦΘΕ-0Ω3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40781 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 500 ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΟΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΜ9465ΦΘΕ-Θ1Α | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40580 για την καταβολή της αποζημίωσης προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΡΞ465ΦΘΕ-7ΛΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40576 καταβολή της οικογενειακής παροχής στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΥΡ465ΦΘΕ-ΙΡ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 1805 Ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών εγγράφων διάρκειας δέκα (10) μηνών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΜΞ465ΦΘΕ-Ψ49 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40632 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης Ε.Φ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 76ΑΓ465ΦΘΕ-Υ2Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40583 καταβολή εισφορών σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΔΔ465ΦΘΕ-Ξ9Ι | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40631 Έγκριση δέσμευσης για την καταβολή οικογενειακής παροχής Ε.Φ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ9Π465ΦΘΕ-ΙΡ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40579 για την καταβολή λοιπών ειδικών επιδομάτων στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΔΔ465ΦΘΕ-ΖΡΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.12.2016 Αρ. Πρ. 40584 καταβολή εισφορών σε ΟΠΑΔ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦ5Θ465ΦΘΕ-1Ν8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.122
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ