ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15.06.2018 Αρ. Πρ. 28016 Ανακαλούμε το ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (282,30€) στον ΚΑΕ 0292 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την παράταση απόσπασης του Τασιόπουλου Δημήτρη στο Σ.Ε.Π.Ε. μέχρι 31-12-2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΔΦ465ΧΘ7-ΖΤΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.06.2018 Αρ. Πρ. 28060 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Α.Δ. Ηπείρου Δ. Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΖΜ465ΧΘ7-7Θ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 28022 Ανακαλούμε το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (538,00 €) στον ΚΑΕ 0294 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας για την παράταση απόσπασης του

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΣ9465ΧΘ7-3ΤΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27993 184η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΩΔ465ΧΘ7-ΘΡΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27982 : Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιωαννιτών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΙΞ465ΧΘ7-4ΒΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27981 185η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΖΚ465ΧΘ7-ΥΗΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27967 Ένταξη Πράξης του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε55465ΧΘ7-2Ι5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27963 165η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΤΔ465ΧΘ7-ΝΚΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27964 Ένταξη Πράξης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 671Γ465ΧΘ7-2ΘΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27959 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αιγάλεω (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΓΚ465ΧΘ7-83Τ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27957 Ένταξη Πράξης του Δήμου Σίφνου (Ν. Κυκλάδων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64Ψ3465ΧΘ7-645 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27950 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (Ν. Φθιώτιδας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΣΠ465ΧΘ7-ΑΛ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27948 Ένταξη Πράξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Ν. Ηρακλείου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΑΓ465ΧΘ7-ΩΗΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27942 Ένταξη Πράξης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΝΔ465ΧΘ7-ΗΜΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

15.06.2018 Αρ. Πρ. 27938 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αριστοτέλη (Ν. Χαλκιδικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΔΕ465ΧΘ7-ΡΥΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 1.771 1.772 1.773 1.774 1.775 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ