ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28951 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΒΒΤ465ΧΘ7-Ο6Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28915 Δαπάνης 1ης δόσης Τακτικής Επιχορήγησης του Κέντρου Ερευνών Για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για το έτος 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘ5Δ465ΧΘ7-ΚΝΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28948 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΖΥ465ΧΘ7-ΗΗ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28353 Ανακαλούμε το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (14.214,12 €) στον ΚΑΕ 0211 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω8Ω465ΧΘ7-Σ3Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28911 Ένταξη Πράξης του Δήμου Μύκης (Ν. Ξάνθης) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΞΟ465ΧΘ7-ΟΤΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.06.2018 Αρ. Πρ. 1502 Απόφαση ανάθεσης για την Εκπόνηση 8 σέλιδου φυλλαδίου και 10 σέλιδου πολύγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου» στο πλαίσιο του έργου «BUILDING A SAFETY NET FOR MIGRANT AND REFUGEE WOMEN», Daphne Strande (Joint Justice & Daphne call -Actions grants to support n

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΨΥ465ΧΘ7-ΞΨ4 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28909 Ένταξη Πράξης του Δήμου Έδεσσας (Ν. Πέλλας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΠ7465ΧΘ7-ΥΘ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28899 Ένταξη Πράξης του Δήμου Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΓ3465ΧΘ7-ΓΛ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.06.2018 Αρ. Πρ. 28831 Έγκριση σύναψης εκατόν πενήντα δύο (152) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εβδομήντα μίας (71) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6913465ΧΘ7-811 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.06.2018 Αρ. Πρ. _ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ6Α465ΧΘ7-93Θ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 13731 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.06.2018 Αρ. Πρ. _ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω028465ΧΘ7-ΩΑ3 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 2191 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18.06.2018 Αρ. Πρ. 664 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ACCESS ΔΗΜΟΥ» (ΜΙS 5022740).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 997Ξ465ΧΘ7-ΘΓ4 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18.06.2018 Αρ. Πρ. 670 Απόφαση ανάθεσης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και τεχνικών προδιαγραφών για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», με κωδικό ΣΑΕ 455/1-2018ΣΕ45510001.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗ47465ΧΘ7-ΛΘΙ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18.06.2018 Αρ. Πρ. 28018 Ανάκληση για το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (8.066,25 €) στον ΚΑΕ 0211 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας γι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61Ψ3465ΧΘ7-ΘΕΑ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18.06.2018 Αρ. Πρ. 28326 Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους χιλίων σαράντα πέντε ευρώ (1.045,00€) σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0716 (για ποσό 759,00 €), ΚΑΕ 0721 (για ποσό 160,00 €) και ΚΑΕ 0719 (για ποσό 126,00 €) του Ειδικού Φορέα 07-1

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΞΗ465ΧΘ7-86Φ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.769 1.770 1.771 1.772 1.773 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ