ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21527 108η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8ΟΣ465ΧΘ7-ΔΡ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21523 121η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ31Ν465ΧΘ7-Χ7Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21424 Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού» N. Αττικής, των εισφορών έτους 2018, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων -μελών του.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟ2Ι465ΧΘ7-ΛΨ5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21432 Ένταξη Πράξης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΟΥ465ΧΘ7-ΛΩΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21418 Ένταξη Πράξης του Δήμου Ανωγείων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΤΖ465ΧΘ7-186 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21403 Ένταξη Πράξης του Δήμου Μεσσήνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΔΠ465ΧΘ7-ΞΩΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 18844 Τρόπος σύνταξης του ισολογισμού και απολογισμού των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΣΡ465ΧΘ7-Σ45 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 18844 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21348 Ένταξη Πράξης του Δήμου Καισαριανής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΝΝ465ΧΘ7-3ΕΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21333 Ένταξη Πράξης του Δήμου Παύλου Μελά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 678Ζ465ΧΘ7-ΔΕΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21319 Ένταξη Πράξης του Δήμου Κρωπίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ4Χ465ΧΘ7-90Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21231 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχ/ση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Δημοτ. Συγκοινωνίας, Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας & Τεχνολογίας Καισαρια

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΚΓ465ΧΘ7-786 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

21.05.2018 Αρ. Πρ. ΔΑΕΦΚ 2912 Π.Ε./Α325 Σχετ.: 2395 Π.Ε. Τροποποίηση, για τα κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, των α) με αριθμ. πρωτ. 3047/Π.Ε./Α325/27.3.2014 (Β’ 846) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΚΘ465ΧΘΞ-Η4Κ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21157 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (Ν. Βοιωτίας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62Ρ1465ΧΘ7-5Ι5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21155 Ένταξη Πράξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΞΕ465ΧΘ7-Ν92 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.05.2018 Αρ. Πρ. 21149 Ένταξη Πράξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 1.770 1.771 1.772 1.773 1.774 2.093
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ