ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 17179 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ε΄ Κατανομή έτους 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΒΩ465ΧΘ7-ΔΕΜ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 11856/17-4-2018 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2Θ5465ΧΘ7-ΒΦΨ | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 17110 Κατανομή ποσού ύψους 114.938.397,28 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μαρτίου –Απριλίου 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ92465ΧΘ7-05Κ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 11854/17-4-2018 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ11465ΧΘ7-ΝΥ1 | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 16972 Κατανομή ποσού ύψους 6.529.048,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Απρίλιο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ8Γ465ΧΘ7-ΗΝΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 14923 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ (90) ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΟΡΝΕΙΑ-ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΛΦ465ΧΘ7-1ΣΙ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 14958 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΟΡΝΕΙΑ-ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΓΛ465ΧΘ7-ΜΒΘ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

04.05.2018 Αρ. Πρ. 16929 80η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-ΑΒΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

04.05.2018 Αρ. Πρ. 16925 82η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΛΡ465ΧΘ7-19Ε | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

04.05.2018 Αρ. Πρ. 16845 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ,ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞ5Ε465ΧΘ7-ΓΦΔ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

04.05.2018 Αρ. Πρ. 16762 «Πρόταση προέγκρισης έργου της ΣΑΕ 055».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ5Γ465ΧΘ7-ΕΘΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

03.05.2018 Αρ. Πρ. 16520 87η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΨΦ465ΧΘ7-ΖΚ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.05.2018 Αρ. Πρ. 16517 81η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΦΤ465ΧΘ7-ΔΘΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.05.2018 Αρ. Πρ. 16512 86η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΩΛΙ465ΧΘ7-540 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.05.2018 Αρ. Πρ. 16489 δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση εναλλακτών και φίλτρων για τα vam των data center του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΓΖ465ΧΘ7-ΒΟΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.660 1.661 1.662 1.663 1.664 1.970
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ