ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38661 186η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω72465ΧΘ7-Θ27 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38651 268η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦ32465ΧΘ7-Γ35 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38575 Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Ζαχάρως Ν. Ηλείας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ4Κ465ΧΘ7-Ε0Α | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38475 Δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης της κ. Ευαγγελίας Σπαθάρα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΘΡ465ΧΘ7-ΔΘ9 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38473 Δαπάνη εξόδων κίνησης, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης της κ. Ευαγγελίας Σπαθάρα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΙΛ465ΧΘ7-ΨΩΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38559 Επιχορήγηση του Συνδέσμου Ύδρευσης «ο Πηνειός» Ν. Ηλείας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64Α1465ΧΘ7-949 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38474 Δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης δέκα (10) ημερών, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης της κ. Ευαγγελίας Σπαθάρα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο7Π465ΧΘ7-Β4Ν | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38472 Δαπάνη εξόδων κίνησης με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του κ. Καυκά Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΤΦ465ΧΘ7-ΔΟ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38471 Δαπάνη εξόδων τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του κ. Καυκά Κωνσταντίνου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΞ2465ΧΘ7-ΑΗΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

26.07.2018 Αρ. Πρ. 38467 Δαπάνη εξόδων τεσσάρων ημερήσιων αποζημιώσεων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του κ. Καυκά Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΟΛ465ΧΘ7-Ρ4Δ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

25.07.2018 Αρ. Πρ. 38377 Χρηματοδότηση του Δήμου Μεγαρέων Νομ. Δυτικής Αττικής για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΩΔ465ΧΘ7-67Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

25.07.2018 Αρ. Πρ. 38376 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΣΟ465ΧΘ7-ΙΧ4 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

25.07.2018 Αρ. Πρ. 38342 Δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ4Ε465ΧΘ7-1ΚΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

25.07.2018 Αρ. Πρ. 38341 Δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (κεντρική υπηρεσία).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69Ι9465ΧΘ7-ΔΜΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

25.07.2018 Αρ. Πρ. 38364 Χρηματοδότηση του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Νομ. Ανατολικής Αττικής για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε1Ε465ΧΘ7-6ΚΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 2.043
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ