ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 6184 Δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, λόγω μετακίνησης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΜΜ465ΧΘ7-ΘΤΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 6183 Δαπάνη έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, λόγω μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη, Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Σέργιου Σερμπέτη, Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Φλωράτου Γεώργιου, Δημοσιογράφου του Γραφείου Τύπου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΤ2465ΧΘ7-Ρ4Ο | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 5292 Aνάγκη για «πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ7Γ465ΧΘ7-ΝΓΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 1346 24/02/2017 Εξόφληση Τιμολογίων προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΝΖ465ΧΘ7-Χ91 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 608 Ολοκλήρωση Πράξης " ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 441275 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΜΝ465ΧΘ7-3ΧΠ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 687 Ολοκλήρωση Πράξης " ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 451698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΤΙ465ΧΘ7-ΖΩ9 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 4984 Δημοσίευση περίληψης απόσπασης υπαλλήλου στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο27465ΧΘ7-ΝΧ0 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 686 Ολοκλήρωση Πράξης " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό ΟΠΣ 448926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Α45465ΧΘ7-5ΧΙ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 684 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ 429970 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΝΟΖ465ΧΘ7-ΙΙΚ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 688 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 456985 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΔ8465ΧΘ7-7ΓΚ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 692 Ολοκλήρωση Πράξης " ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" με κωδικό ΟΠΣ 448826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΙ7465ΧΘ7-21Γ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 689 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ " με κωδικό ΟΠΣ 456812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΛ9465ΧΘ7-7ΓΞ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 691 Ολοκλήρωση Πράξης " Ανάπλαση - ανακατσκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου" με κωδικό ΟΠΣ 453186 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΔΒΘ465ΧΘ7-Η2Θ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 975617 Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. Φ.959.1/39/905955/Σ.3406/24 Μαϊ 16 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εθνηκής Άμυνας και του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω7ΚΑ6-ΞΦ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 683 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ" με κωδικό ΟΠΣ 453165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 668Ξ465ΧΘ7-ΒΦΗ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.626 1.627 1.628 1.629 1.630 1.706
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ