ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 2309 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΤΜΗΜΑ 1" με κωδικό ΟΠΣ 389349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΡΔ3465ΧΘ7-01Φ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 2307 Ολοκλήρωση Πράξης " ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΙΓΚΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 397796 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΤΛ465ΧΘ7-0Ρ6 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 39661 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗς ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΥΗΚ465ΧΘ7-ΛΙ3 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41032 Τροποποίηση συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδων Εργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης( ΦΕΚ ΥΟΔΔ 318/17.6.2016)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΛΣ465ΧΘ7-ΓΚΨ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41031 Παράταση χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντικατάσταση μελών αυτής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΩΧ465ΧΘ7-ΒΟΕ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 39974 «Εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής για το έργο New Prespas Festival με κωδικό 2015ΣΕ45580000 της ΣΑ4558».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΤΘΓ465ΧΘ7-Χ7Χ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41490 247η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΠ9465ΧΘ7-ΕΗΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40944 242η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΣ0465ΧΘ7-Ε31 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41147 : Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Α.Δ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ12465ΧΘ7-Τ6Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41371 246η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΩΣ4465ΧΘ7-6ΜΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40728 Δαπάνη παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών από νέα σύμβαση”.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΥΛ465ΧΘ7-71Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40948 243η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Κ66465ΧΘ7-411 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41543 248η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ζ8Η465ΧΘ7-ΔΕΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40666 245η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΔΓΒ465ΧΘ7-ΚΩ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40992 Δαπάνη επισκευής συσκευής back up device ts3200 tape libray robotic στο Data enter του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΧΘ7-9Υ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 1.625 1.626 1.627 1.628 1.629 1.663
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ