ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43285 Ανάληψη υποχρέωσης ύψους 7.540,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1121, του ΕΦ 07 110 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣ για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη προμήθειας εφημερίδων για τις ανάγκες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου για χρον

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΜΦ465ΧΘ7-05Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42204 δέσμευση πίστωσης για ποσό χίλια τριακόσια είκοσι εννιά Ευρώ και ογδόντα τρία Λεπτά (1.329,83€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 110. -, ΚΑΕ 9131-, οικ. έτους 2

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩ3Η465ΧΘ7-9ΘΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43314 Δέσμευση πίστωσης για ποσό εξακόσια εξήντα επτά ευρώ (667,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 110. -, ΚΑΕ 9711-, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η πληρ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΡΔ465ΧΘ7-ΟΨΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42208 Δέσμευση πίστωσης για ποσό τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (344,40€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07 110. -, ΚΑΕ 9873-, οικ. έτους 2017, προκειμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΖΡ465ΧΘ7-ΤΚΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43478 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒ54465ΧΘ7-Τ0Μ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43286 Παρέχουμε την έγκρισή για την ανάληψη υποχρέωσης ύψους 9.895,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 245) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0869, του ΕΦ 07 110 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣ για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη παροχής υπηρεσιών συντή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω34Γ465ΧΘ7-Σ9Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42638 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», με κωδικό ΟΠΣ 5001377 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510005)- του υποέργου 1 ‘Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Μηχανισμού –Δομής Π

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΑΙ465ΧΘ7-ΧΞΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 1583 Έγκριση-εκκαθάριση δαπάνης, εντολή πληρωμής έργου Τεχνικής Βοήθειας-Υποπρόγραμμα Β΄ προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΘ6465ΧΘ7-11Ρ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42306 423η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Λ6Δ465ΧΘ7-9Σ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.12.2017 Αρ. Πρ. 42521 425η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΠΙ465ΧΘ7-ΠΘΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43040 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΡ2465ΧΘ7-80Ω | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.12.2017 Αρ. Πρ. 1581 Απόφαση έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς της ένωσης εταιρειών που έλαβε μέρος στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΞΨ465ΧΘ7-96Ο | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 43372 Πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕ 055

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΓΗ465ΧΘ7-9Θ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.12.2017 Αρ. Πρ. _ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8ΨΔ465ΧΘ7-ΚΣΗ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 36909 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.12.2017 Αρ. Πρ. 39991 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 250.000,00 € στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΟΥ465ΧΘ7-70Δ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.626
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ