ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

22.12.2011 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφορικά με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης πιστοποίησης γλωσσομάθειας των υποψηφίων για την επιλογή Ελεγκτών Νομιμότητας- Προκήρυξη Υπουργείου Εσωτερικών (υπ΄αριθμ.36366/2011)
18.08.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
06.07.2011 Αρ. Πρ. Συμπλήρωση της αριθ. 13480/17.3.2011 Προκήρυξης – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
17.03.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
14.01.2011 Αρ. Πρ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα)
29.12.2010 Αρ. Πρ. Πρόσκληση – Προκήρυξη για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εδρεύουν στον Πειραιά
14.10.2010 Αρ. Πρ. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και των τυχόν επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 (αρ.πρ.59053/14-10-2010)
27.09.2010 Αρ. Πρ. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή 30 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για την παροχή εργασίας, ως εκλογικό συνεργείο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010
06.09.2010 Αρ. Πρ. Προκήρυξη για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τριάντα (30) ατόμων στο Υπουργείο Εσωτερικών Α. & Η.Δ. – ΣΟΧ 1 /2010 (αρ.πρ.50279/6-9-10) – ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 17-9-2010
19.03.2010 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας – ολοκληρώθηκε
12.10.2009 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΑΘΗΝΑ). – ολοκληρώθηκε
12.10.2009 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ). – ολοκληρώθηκε
05.05.2008 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένου μίας (1) Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
10.04.2008 Αρ. Πρ. Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ. – ολοκληρώθηκε
18.03.2008 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένων τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ