ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

15.07.2016 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
31.05.2016 Αρ. Πρ. Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
22.10.2015 Αρ. Πρ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)
02.04.2015 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
10.02.2014 Αρ. Πρ. Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
07.12.2012 Αρ. Πρ. Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08.03.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
06.03.2012 Αρ. Πρ. Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
28.02.2012 Αρ. Πρ. Υποψήφιοι Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που αποκλείονται για τυπικούς λόγους
24.02.2012 Αρ. Πρ. Αποτελέσματα για τις θέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α
24.01.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για τους υποψηφίους Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
22.12.2011 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφορικά με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης πιστοποίησης γλωσσομάθειας των υποψηφίων για την επιλογή Ελεγκτών Νομιμότητας- Προκήρυξη Υπουργείου Εσωτερικών (υπ΄αριθμ.36366/2011)
18.08.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
06.07.2011 Αρ. Πρ. Συμπλήρωση της αριθ. 13480/17.3.2011 Προκήρυξης – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
17.03.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ