ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

02.04.2015 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
10.02.2014 Αρ. Πρ. Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
07.12.2012 Αρ. Πρ. Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08.03.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
06.03.2012 Αρ. Πρ. Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
28.02.2012 Αρ. Πρ. Υποψήφιοι Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που αποκλείονται για τυπικούς λόγους
24.02.2012 Αρ. Πρ. Αποτελέσματα για τις θέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α
24.01.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για τους υποψηφίους Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
22.12.2011 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφορικά με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης πιστοποίησης γλωσσομάθειας των υποψηφίων για την επιλογή Ελεγκτών Νομιμότητας- Προκήρυξη Υπουργείου Εσωτερικών (υπ΄αριθμ.36366/2011)
18.08.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
06.07.2011 Αρ. Πρ. Συμπλήρωση της αριθ. 13480/17.3.2011 Προκήρυξης – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
17.03.2011 Αρ. Πρ. Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
14.01.2011 Αρ. Πρ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα)
29.12.2010 Αρ. Πρ. Πρόσκληση – Προκήρυξη για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εδρεύουν στον Πειραιά
14.10.2010 Αρ. Πρ. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και των τυχόν επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 (αρ.πρ.59053/14-10-2010)
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ