ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

18.08.2007 Αρ. Πρ. 46694 Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46693 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46696 Aσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46680 Καθορισμός διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.08.2007 Αρ. Πρ. 16928 Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
ΦΕΚ: 1638 Β
10.08.2007 Αρ. Πρ. 16703 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fullbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64Α’)
ΦΕΚ: 1623 Β
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43886 Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43886 Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43887 Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43887 Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
31.07.2007 Αρ. Πρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006.
31.07.2007 Αρ. Πρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
29.06.2007 Αρ. Πρ. 36526 Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
28.06.2007 Αρ. Πρ. 13703 Τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί “Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005”
ΦΕΚ: 1135 B
20.06.2007 Αρ. Πρ. 13096 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους
ΦΕΚ: 1263 B
1 91 92 93 94 95 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ