ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

09.09.2009 Αρ. Πρ. 55433 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
09.09.2009 Αρ. Πρ. 96 Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών ΠΔ 96/2007
ΦΕΚ: 116A/5_6_2007
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54960 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54738 Καθορισμός διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
08.09.2009 Αρ. Πρ. 55180 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54739 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
07.09.2009 Αρ. Πρ. 54707 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.09.2009 Αρ. Πρ. 54696 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
30.07.2009 Αρ. Πρ. 48165 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β΄1690
13.07.2009 Αρ. Πρ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία
ΦΕΚ: Α΄98
02.07.2009 Αρ. Πρ. 17590 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.
ΦΕΚ: 1423 Β
02.07.2009 Αρ. Πρ. 17136 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία «AIR MOLDOVA» και η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 Α΄).
ΦΕΚ: 1372 Β
19.06.2009 Αρ. Πρ. 34263 Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων OTA, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων , των συνδέσμων και ιδρυμάτων των ΟΤΑ
26.05.2009 Αρ. Πρ. 13689 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με τη επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS»
ΦΕΚ: 1060 B
11.05.2009 Αρ. Πρ. 28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β΄931
1 91 92 93 94 95 100
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ